دکتر علی اسدی پور


درجه علمی:   Ph.D

مرتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی شیمی دارویی

 وب سایت شخصی    http://asadipour.kmu.ac.ir

پست الکترونیکی     aliasadipour@kmu.ac.ir

شماره تماس :

شماره فکس

مشاهده رزومه یا cv 

 


  آخرین رویدادها
مهم ، در خصوص واحد پایان نامه داروسازی
قابل توجه دانشجویان محترم : تعداد واحدها و نمره پایان نامه های 1 و 2 دانشجویان