۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد

در خصوص انتخاب واحد پایان نامه 2 و 3 در نیمسال 992 

احتراماً پیرو تصمیمات اتخاذ شده در شورای آموزشی دانشکده، مقررگردید دانشجویان از این به بعد واحد پایان نامه های 2 و3 را بر اساس کد گروه استاد راهنمای اول (فایل ذیل) انتخاب نمایند.

به عنوان مثال انتخاب واحد پایان نامه 2 با کد درس 1350194 و کد گروه 1 نشان دهنده اخذ پایان نامه 2 از دانشجوی روزانه ورودی 94 به بعد با استاد راهنمای اول با کد 1 می باشد.

لازم بذکر است انتخاب واحد پایان نامه 2 و 3، مشروط به ثبت نمره پایان نامه 1 دانشجو می باشد.