۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان

 

دکتر مجتبی شکیبایی

معاونت آموزشی

درجه علمی:دکترا

مرتبه علمی:دانشیار 

وب سایت:  
پست الکترونیک: shakiba@kmu.ac.ir
شماره تلفن: 31325001-2
شماره فکس:
31325003
مشاهده رزومه  

دکتر میترا مهربانی

معاونت پژوهشی

درجه علمی:دکترا

مرتبه علمی:استاد

وب سایت:  
پست الکترونیک:  
شماره تلفن: 31325019
شماره فکس: 31325003
مشاهده رزومه  

دکتر احسان فقیه میرزایی

معاونت مالی اداری

درجه علمی:دکترا

مرتبه علمی :استادیار

وب سایت:  
پست الکترونیک: m_pournamdari@kmu.ac.ir
شماره تلفن: 31325241
شماره فکس:
31325003
مشاهده رزومه