۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
نام و نام خانوادگی مشخصات علمی گروه

دکتر علی اسدی پور

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی: aliasadipour@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325248-034

مشاهده رزومه یا cv

   شیمی دارویی
دکتر باقر امیرحیدری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی :  استادیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  b_amirheidari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325855-034

شماره  فکس:31325830-034

مشاهده رزومه یاcv

بیوتکنولوژی دارویی
دکتر مهدی انصاری 

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  mansari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325022-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماسیوتیکس
دکتر عباس پرداختی دوخانی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  abpardakhty@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325041-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماسیوتیکس
دکتر مصطفی پورنامداری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  m_pournamdari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325390-034

مشاهده رزومه یا cv

شیمی دارویی
دکتر عبدالرضا حسن زاده

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  a_hassanzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325021-034

مشاهده رزومه یا cv

شیمی دارویی
دکتر محمودرضا حیدری 

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی: heidarimr@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325001-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماکولوژی
دکتر پیام خزائلی 

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:   pkhazaeli@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325240-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماسیوتیکس
 دکتر غلامرضا دهقان نوده

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  ghr_dehghan@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325014-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماسیوتیکس
دکتر مهدی رضایی فر 

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  m_rezaeifar@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325023-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماسیوتیکس
دکتر فریبا شریفی فر

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  f.sharififar@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325210-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماکوگنوزی
دکتر مجتبی شکیبایی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی :   دانشیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  shakiba@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325253-034

مشاهده رزومه یا cv

بیوتکنولوژی دارویی
دکتر حمید فروتن فر

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی :   دانشیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  forootanfar@yahoo.com

شماره  تماس : 31325238-034

مشاهده رزومه یا cv

بیوتکنولوژی دارویی
دکتر علی ماندگاری 

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی:  استاد

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  alimandegary@yahoo.com

شماره  تماس : 31325011-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماکولوژی
دکترمحمدحسن مصحفی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  moshafi14@kmu.ac.ir   

                          moshafi14@yahoo.com  

شماره  تماس : 31325018-034

مشاهده رزومه یا cv

 فارماسیوتیکس
دکتر میترا مهربانی 

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:   mmehrabani@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماکوگنوزی
دکترفاطمه دباغ زاده

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : دانشیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  dabaghzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325212-034

مشاهده رزومه یا cv

داروسازی بالینی
دکتر ناعمه نیک ورز

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی :   استادیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی: nnikvarz@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325017-034

مشاهده رزومه یا cv

داروسازی بالینی
دکترسمیه کرمی مهاجری 

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 313250-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماکولوژی
دکتر صالحه صبوری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 31325015-034

مشاهده رزومه یا cv

بیوتکنولوژی دارویی
دکتر بهزاد بهنام 

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی :   استادیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی: behnamb@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325315-034

مشاهده رزومه یا cv

بیوتکنولوژی دارویی
دکتر احسان مهاجری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی: EhsanDaru@Gmail.com 

شماره  تماس : 31325253-034

مشاهده رزومه یا cv

 
فارماسیوتیکس
دکتر احسان فقیه میرزایی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 31325010-034

مشاهده رزومه یا cv

 

شیمی دارویی
دکتر حمیدرضا رحیمی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  h_rahimi@kmu.ac.ir 

شماره  تماس : 31325437-034

مشاهده رزومه یا cv

 

فارماکولوژی
دکتر زهره عقابیان

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  

شماره  تماس : 31325239-034

مشاهده رزومه یا cv

فارماکولوژی
دکتر عالیه عامری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  al_ameri@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325171-034

مشاهده رزومه یا cv

 

شیمی دارویی
 دکتر آزاده امین زاده 

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  a.aminzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325247-034

مشاهده رزومه یا cv

 

فارماکولوژی
دکتریعقوب پورشجاعی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  y.pourshoja@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325021-034

مشاهده رزومه یا cv

 

شیمی دارویی
دکترناهید احمدی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  n.ahmadi@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325004-034

مشاهده رزومه یا cv

 
فارماکولوژی