۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان

داروخانه شماره 1

  اطلاعات    

شماره تماس :    

03432234587

شماره فاکس : 

03432237907

داروخانه شماره 2

  اطلاعات  

شماره تماس    : 

03432238893

شماره فاکس    : 

03432238942

پست الکترونیک:

 Drugstor.num۱@gmail.com