۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد

داروخانه شماره 1

  اطلاعات    

شماره تماس :    

03432234587

شماره فاکس : 

03432237907

کرمان،چهارراه سمیه (طهماسب آباد)-کلینیک تخصصی بعثت -داروخانه دانشکده داروسازی 

داروخانه شماره 2

  اطلاعات  

شماره تماس    : 

03432238893

شماره فاکس    : 

03432238942

پست الکترونیک:

 Drugstor.num۱@gmail.com

کرمان، خیابان قرنی بیمارستان شهید باهنر -داروخانه دانشکده داروسازی