۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان

واحد مالی و اداری

معاونت مالی و اداری آقای دكتر احسان فقیه میرزایی
 
مدیرامور عمومی                      

آقای سید احمد حسینی

همکاران این بخش سركار خانم اشرف حسامی  ، سركار خانم مریم باغخانی پور  آقای سید مصطفی میرتاج الدینی  ، آقای حامد حمیدی
تلفن تماس  03431325338