۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي
 
نیمسال اول 
  

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیش نیاز

 

نظری

عملی

۱

ریاضیات

 

۳

 

۱۳۱۶۱۸۸

 

ندارد

۲

تشریح (ن)

 

۱

 

۱۳۱۱۱۰۵

 

"

۳

تشریح (ع)

 

 

۵/۰

۱۳۱۱۱۰۶

 

"

۴

 

بافت شناسی (ن)

۱

 

۱۳۱۱۱۰۳

 

"

۵

 

بافت شناسی (ع)

 

۵/۰

۱۳۱۱۱۰۴

 

"

۶

 

بیولوژی مولکولی

۲

 

۱۳۱۷۱۰۰

 

"

۷

 

شیمی عمومی (ن)

۴

 

۱۳۴۲۱۲۳

 

"

۸

 

شیمی عمومی (ع)

 

۲

۱۳۴۲۱۲۴

 

"

۹

 

اندیشه اسلامی ۱

۲

 

۱۱۹۹۱۰۰

 

"

۱۰

 

تربیت بدنی۱

 

۱

۱۱۹۹۱۰۶

 

"

۱۱

 

فارسی

۳

 

۱۱۹۹۱۰۴

 

"

۱۲

 

زبان پیش دانشگاهی

۲

 

۱۳۱۶۱۰۲

 

"

 

 

جمعا ۲۲ واحد

 

 

 

 

 
 
 
نیمسال دوم

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

 

گروه

پیشنیاز

 

نظری

عملی

۱

زبان انگلیسی عمومی

 

۳

 

-

 

۱۳۱۶۱۰۱

 

 

 

ندارد

 

۲

شیمی تجزیه (ن)

 

۲

 

-

 

۱۳۴۲۱۰۵

 

 

 

شیمی عمومی

 

۳

تنظیم خانواده

 

۲

 

-

 

۱۱۹۹۱۰۹

 

 

 

ندارد

 

۴

بیوشیمی پایه (ن)

 

۳

 

-

 

۱۳۱۲۱۰۵

 

 

 

"

 

۵

بیوشیمی پایه (ع)

 

-

 

۱

 

۱۳۱۲۱۰۶

 

 

 

"

 

۶

تفسیر موضوعی قرآن

 

۲

 

-

 

۱۱۹۹۱۰۸

 

 

 

"

 

۷

تربیت بدنی۲

 

۱

 

-

 

۱۱۹۹۱۰۷

 

 

 

"

 

۸

کمکهای اولیه و آشنایی

با وسایل پزشکی (ن)

۱

 

 

-

 

 

۱۳۵۱۱۰۳

 

 

 

 

 

"

 

 

۹

کمکهای اولیه و آشنایی با وسایل پزشکی (ع)

 

-

 

 

۱

 

 

۱۳۵۱۱۰۴

 

 

 

 

 

"

 

 

۱۰

فیزیولوژی ۱

۴

 

 

-

۱۳۱۸۱۰۰

 

تشریح

 

 

جمعا" ۲۰ واحد

 

 

 

 

 
 
نیمسال سوم
 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیش نیاز

 

نظری

عملی

۱

 

شیمی الی ۱(ن)

۳

 

۱۳۴۲۱۰۷

 

شیمی عمومی

۲

 

شیمی آلی ۱(ع)

 

۱

۱۳۴۲۱۸۲

 

شیمی عمومی

۳

فیزیولوژی ۲ (ن)

۴

 

۱۳۱۸۱۰۱

 

فیزیولوژی ۱هم نیاز بیوشیمی

۴

 

شیمی تجزیه (ع)

 

۲

۱۳۴۲۱۰۶

 

شیمی عمومی

۵

 

بهداشت

۱

 

۱۳۳۵۱۰۲

 

ندارد

۶

 

تاریخ اسلام

۲

 

۱۱۹۹۱۰۲

 

ندارد

۷

 

میکروب شناسی (ن)

۳

 

۱۳۱۹۱۰۶

 

بیولوژی مولکولی

۸

 

میکروب شناسی (ع)

 

۱

۱۳۱۹۱۰۸

 

بیولوژی مواکولی

۹

انقلاب اسلامی

۲

 

۱۱۹۹۱۰۳

 

 

ندارد

۱۰

فیزیولوژی ۲ (ع)

 

۱

۱۳۱۸۱۰۲

 

فیزیولوژی ۱هم نیاز بیوشیمی

 

 

جمعا ۲۰واحد

 

 

 

 

 

 
 
نیمسال چهارم
 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

 

گروه

پیشنیاز

 

نظری

عملی

۱

شیمی الی ۲(ن)

۳

-

۱۳۴۲۱۸۳

 

شیمی الی۱

۲

 

ایمونولوژی (ن)

۳

-

۱۳۱۹۱۱۰

 

میکروب شناسی

۳

 

ایمونولوژی (ع)

-

۱

 

۱۳۱۹۱۱۱

 

 

 

"

 

۴

انگل شناسی و قارچ شناسی (ن)

۳

 

-

۱۳۱۹۱۸۳

 

 

بیولوژی مولکولی

۵

 

انگل شناسی و قارچ شناسی (ع)

-

 

۱

 

۱۳۱۹۱۸۴

 

"

۶

 

شیمی آلی ۲ (ع)

-

۱

۱۳۴۲۱۸۴

 

شیمی آلی ۱

۷

 

اخلاق اسلامی

۲

-

۱۱۹۹۱۱۰

 

-

۸

ویروس شناسی

۱

-

۱۳۱۹۱۸۸

 

همزمان میکروب

شناسی

۹

 

اندیشه اسلامی ۲

۲

-

۱۱۹۹۱۰۱

 

ندارد

۱۰

فیزیک در داروسازی (ن)

۲

-

۱۳۱۶۱۱۱

 

"

 

۱۱

فیزیک در داروسازی (ع)

 

-

 

 

۱

۱۳۱۶۱۱۲

 

 

 

"

 

 

 

 

جمعا" ۲۰واحد

 

 

 

 
 
 
 

نیمسال پنجم 
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

پیش نیاز

 

نظری

عملی

۱

بیوشیمی بالینی

 

۲

 

۱۳۱۲۱۰۷

بیوشیمی پایه

۲

زبان تخصصی

 

۲

 

۱۳۳۸۱۰۰

زبان عمومی

۳

روشهای آنالیز دستگاهی(ن)

 

۳

 

۱۳۴۲۱۲۷

شیمی تجزیه – شیمی آلی

۴

فیزیکال فارماسی ۱

 

۲

 

۱۳۴۱۱۰۷

ریاضیات

۵

فارماسیوتیکس ۱

 

۲

 

۱۳۲۷۱۰۰

ندارد

۶

داروشناسی ۱

۴

 

۱۳۳۸۱۰۷

فیزیولوژی ۲و بیوشیمی پایه

۷

روانشناسی ۱

 

۲

 

۱۳۲۶۱۰۴

-

۸

اخلاق در داروسازی

 

۱

 

۱۳۲۶۱۰۵

ندارد

 

 

 

جمعا" ۱۸ واحد

 

 

 

 
 
نیمسال ششم

 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

پیشنیاز

 

نظری

عملی

۱

 

گیاهان دارویی (ن)

 

۲

 

-

 

۱۳۴۴۱۰۰

 

ندارد

 

۲

 

گیاهان دارویی (ع)

 

-

 

۱

 

۱۳۴۴۱۰۱

 

"

 

۳

 

داروشناسی ۲ (ن)

 

۴

 

-

 

۱۳۳۸۱۰۸

 

داروشناسی ۱

 

۴

فارماسیوتیکس ۲ جامدات (ن)

۳

-

۱۳۲۷۱۰۱

فارماسیوتیکس ۱

۵

 

فارماسیوتیکس ۲ جامدات (ع)

-

 

۱

 

۱۳۲۷۱۰۲

 

فارماسیوتیکس ۱

 

۶

 

شیمی دارویی ۱

۳

-

۱۳۴۲۱۲۵

شیمی آلی و داروشناسی ۱

۷

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها (ن)

 

۲

-

۱۳۴۲۱۹۰

شیمی عمومی شیمی تجزیه و آنالیز دستگاهی

۸

فیزیکال فارماسی ۲

۲

-

۱۳۴۱۱۰۸

فیزیکال فارماسی ۱

 

۹

روشهای آنالیز دستگاهی(ع)

-

۱

۱۳۴۲۱۲۸

شیمی تجزیهشیمی آلی

 

 

جمعا" ۱۹ واحد

 

 

 

 
 
 نیمسال هفتم

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

پیش نیاز

 

نظری

عملی

۱

فارماسیوتیکس ۳(ن)

 

۳

 

۱۳۲۷۱۰۳

فارماسیوتیکس ۱

۲

فارماسیوتیکس ۳(ع)

 

 

۱

۱۳۲۷۱۰۴

فارماسیوتیکس ۱

۳

آمارزیستی (ن)

 

۲

 

۱۳۳۰۱۰۶

ریاضیات

۴

آمارزیستی (ع)

 

 

۱

۱۳۳۰۱۰۷

ریاضیات

۵

کاراموزی داروخانه شهری

 

 

۲

۱۳۴۱۱۲۸

داروشناسی ۲

۶

موادخوراکی و رژیم های درمانی

۳

 

۱۳۳۸۱۱۳

بیوشیمی پایه و شیمی تجزیه

۷

دارودرمان بیماریها ۱

۳

 

۱۳۳۸۱۱۰

داروشناسی ۲و

فیزیولوژی ۲

۸

فارماگوگنوزی ۱

 

۲

 

۱۳۲۷۱۰۹

گیاهان دارویی

۹

شیمی دارویی ۲

 

۳

 

۱۳۴۲۱۸۱

شیمی دارویی ۱

 

 

 

جمعا ۲۰واحد

 

 

 
 
 
نیمسال هشتم

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

پیشنیاز

 

نظری

عملی

۱

واژه شناسی در داروسازی و پزشکی

۲

-

۱۳۲۶۱۰۶

زبان تخصصی

۲

دارودرمانی بیماریها ۲

۳

-

۱۳۳۸۱۱۱

 

دارودرمانی ۱

۳

فارماسیوتیکس ۴ نیمه جامدات (ن)

۲

-

 

۱۳۲۷۱۰۵

فارماسیوتیکس ۱

۴

 

فارماسیوتیکس ۴نیمه جامدات (ع)

-

 

۱

 

۱۳۲۷۱۰۶

 

فارماسیوتیکس ۱

 

۵

 

سم شناسی (ن)

 

۲

 

-

 

۱۳۳۹۱۰۰

 

داروشناسی ۲

 

۶

فارماکوگنوزی ۲(ن)

 

۳

 

-

 

۱۳۲۷۱۱۰

 

فارماکوگنوزی ۱

 

۷

 

کنترل فیزیکو شیمیایی داروها (ع)

-

۱

۱۳۴۲۱۹۱

شیمی عمومی – شیمی تجزیه – آنالیز دستگاهی

۸

شیمی دارویی ۳

۳

-

۱۳۴۲۱۲۶

شیمی دارویی ۱

 

۹

 

داروشناسی ۲(ع)

-

 

۱

 

۱۳۳۸۱۰۹

داروشناسی ۱

 

 

جمعا"۱۸واحد

 

 

 

 
 

نیمسال نهم 
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

پیش نیاز

 

نظری

عملی

۱

فارماگوگنوزی ۲(ع)

 

 

۲

۱۳۲۷۱۱۱

فارماگوگنوزی ۱

۲

سم شناسی (ع)

 

۲

۱۳۳۹۱۰۱

داروشناسی ۲

 

۳

پایان نامه ۱

 

 

۲

۱۳۴۵۱۰۳

اخذ ۱۴۰واحد

۴

فراورده های بیولوژیک

 

۲

 

۱۳۴۴۱۰۸

ایمنی شناسی

۵

بیوتکنولوژی دارویی

 

۳

 

۱۳۱۷۱۰۱

بیولوژی مولکولی

۶

فارماسیوتیکس ۵ (ن)

 

۲

 

۱۳۲۷۱۰۷

فارماسیوتیکس ۴

۷

فارماسیوتیکس ۵ (ع)

 

۱

 

۱۳۲۷۱۰۸

فارماسیوتیکس ۴

۸

دارودرمان بیماریهای ۳

 

۳

 

۱۳۳۸۱۱۲

دارو درمانی ۲

۹

درس اختیاری

 

-

-

-

-

 

 

 

جمعا ۱۷ واحد

 

 

 

  
 

  نیمسال دهم 
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

پیشنیاز

 

نظری

عملی

۱

بیوفارماسی و فارماکوکنتیک

۳

-

۱۳۱۷۱۰۲

ریاضیات – آمارزیستی فارماسیوتیکس ۵ –داروشناسی ۲

۲

کنترل میکروبی داروها (ن)

۲

-

 

۱۳۴۱۱۳۲

میکروب شناسی –

فارماسیوتیکس ۱تا۴

۳

کنترل میکروبی داروها (ع)

 

-

 

۱

 

۱۳۴۱۱۳۳

میکروب شناسی – فارماسیوتیکس ۱تا ۴

۴

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

-

۲

۱۳۴۱۱۲۹

دارودرمانی ۳

۵

مدیریت و اقتصاد در داروسازی

۲

-

۱۳۳۵۱۰۴

ریاضیات

۶

کنترل مسمومیت

۲

-

۱۳۱۷۱۰۳

سم شناسی – دارووشناسی- کمکهای اولیه

۷

کشت سلولی

۱

-

۱۳۱۷۱۰۴

بیوتکنولوژی دارویی- بیولوژی مولکولی

۸

فرآوردهای آرایشیبهداشتی

۲

-

۱۳۴۱۱۲۳

فارماسیوتیکس ۴

۹

فرهنگ و تمدن اسلام

۲

-

۱۱۹۹۱۱۲

ندارد

 

 

جمعا" ۱۷ واحد

 

 

 
 

نیمسال یازدهم 
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

پیش نیاز

 

نظری

عملی

۱

کارورزی داروخانه شهری

 

۶

۱۳۴۱۱۳۰

دارودرمان ۳-

کارآموزی داروخانه شهری

۲

کارورزی داروخانه بیمارستانی

 

۶

۱۳۴۱۱۳۱

دارودرمان ۳- هم نیاز کارآموزی صنعت

۳

پایان نامه ۲

 

 

۲

۱۳۴۵۱۰۴

ندارد

۴

پایان نامه ۳

 

 

۴

۱۳۴۵۱۰۵

ندارد

 

 

جمعا۱۸ واحد

 

 

 

 

 
 
ترم تابستان
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

پیشنیاز

 

نظری

عملی

۱

کار آموزی صنعت

-

۲

۱۳۴۱۱۹۱

فارماسیوتیکس ۱ تا ۴

 

 

جمعا" ۲ واحد

 

 

 

پیش نیازهای گروه فارماسیوتکس

پیش نیازهای گروه شیمی دارویی

پیش نیازهای گروه شیمی دارویی 2