۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد

دکتر علی اسدی پور


درجه علمی:   Ph.D

مرتبه علمی : استاد

گروه آموزشی شیمی دارویی

پست الکترونیکی     aliasadipour@kmu.ac.ir