۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد


دکتر مصطفی پورنامداری


درجه علمی : Ph.D

مرتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی:شیمی دارویی

 وب سایت شخصی:http://pournamdari.kmu.ac.ir

پست الکترونیکی: m_pournamdari@kmu.ac.ir

شماره تماس : 

شماره فکس: 

 مشاهده رزومه یا cv