۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمندکتر فریبا شریفی فر

درجه علمی :  Ph.D

مرتبه علمی : استاد

 گروه آموزشی: فارماکوگنوزی

 وب سایت شخصی: http://sharififar.kmu.ac.ir

پست الکترونیکی:  fsharififar@kmu.ac.ir

شماره تماس : 31325020-034

شماره فکس:

مشاهده رزومه یا cv