۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

دکتر حمیدرضا رحیمی

درجه علمیPh.D

مرتبه علمی:استادیار

گروه آموزشی: سم شناسی و داروشناسی

وب سایت شخصی:

پست الکترونیکی: h_rahimi@kmu.ac.ir 

شماره تماس:034-31325437

شماره فکس:03431325003

مشاهده رزومه یاcv