۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

دکتر آزاده امین زاده
 

درجه علمیPh.D:

مرتبه علمی:استادیار

گروه آموزشی :فارماکولوژی و سم شناسی 

پست الکترونیکی:a.aminzadeh@kmu.ac.ir