۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

دکتر یعقوب پورشجاعی

درجه علمیPh.D

مرتبه علمی:استادیار

گروه آموزشی: شیمی دارویی

پست الکترونیکی: y.pourshoja@kmu.ac.ir