۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
 گروه کنترل دارو
مدیر گروه

 

دکتر مهدی انصاری

دکترعلی اسدی پور

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی:  شیمی دارویی

سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  aliasadipour@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325248-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکترمصطفوی پورنامداری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استادیار

گروه آموزشی  : 

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  m_pournamdari@kmu.ac.ir

شماره  تماس :31325390-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر محمدحسن مصحفی

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:    moshafi14@kmu.ac.ir     moshafi14@yahoo.com

شماره  تماس : 31325018-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

دکتر مهدی انصاری

درجه علمی    Ph.D :

مرتبه علمی  : استاد

گروه آموزشی  : فارماسیوتیکس

 سامانه علم سنجی

پست الکترونیکی:  mansari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325022-034

شماره  فکس:

مشاهده رزومه یا cv

 

کارشناسان گروه