۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد

مدیر گروه

دکتر  باقر امیر حیدری

دکتر پیام خزائلی

 استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  pkhazaeli@kmu.ac.ir

شماره  تماس  31325240

مشاهده رزومه یا cv

سامانه علم سنجی

دکتر باقر امیرحیدری

 استادیاربیوتکنولوژی دارویی

پست الکترونیکی:  b_amirheidari@kmu.ac.ir

شماره  تماس  31325830

مشاهده رزومه یاcv

سامانه علم سنجی

دکتر فاطمه دباغ زاده

 دانشیار داروسازی بالینی

پست الکترونیکی:  dabaghzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس  31325034

مشاهده رزومه یا cv

سامانه علم سنجی

دکتر حمید شریفی

 دانشیار اپیدمیولوژی

پست الکترونیکی:  sharifihami@gmail.com

شماره  تماس  31325423

مشاهده رزومه یا cv

سامانه علم سنجی

دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

 استادیاراپیدمیولوژی

پست الکترونیکی:  a.shahesmaeili@gmail.com

شماره  تماس  31325422

مشاهده رزومه یا cv

سامانه علم سنجی

دکتر آرش شهروان

 دانشیار اندودانتیکس

پست الکترونیکی:  a.shahravan@kmu.ac.ir

شماره  تماس 

مشاهده رزومه یا cv

سامانه علم سنجی

دکتر علی اکبر حقدوست

 استاد اپیدمیولوژی

پست الکترونیکی:  ahaghdoost@gmail.com

شماره  تماس  31325055

مشاهده رزومه یا cv

سامانه علم سنجی

دکتر مهدی انصاری 

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  mansari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325162

مشاهده رزومه یا cv

سامانه علم سنجی

دکتر علی ماندگاری 

استاد فارماکولوژی

پست الکترونیکی:  alimandegary@yahoo.com

شماره  تماس 31325011

مشاهده رزومه یا cv

سامانه علم سنجی