۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر

Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse معرفیمعرفی
تاریخچه دانشکده
درباره دانشکده
Collapse برنامه راهبردی دانشکدهبرنامه راهبردی دانشکده
ارزشها و باورها
رسالت
چشم انداز
اهداف
برنامه +PharmD
سند توانمندی دکترای حرفه ای داروسازی
چارت سازمانی
نقشه سایت
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
رئیس دانشکده
مسئول دفتر ریاست
Collapse معاونت هامعاونت ها
Collapse معاونت اداری مالیمعاونت اداری مالی
معاون اداری مالی
امور عمومی
کارپردازی
حسابداری
انبار
سایر پرسنل اداری
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معاون آموزشی
مدیر اداره آموزش
اداره آموزش
تحصیلات تکمیلی
EDO
هسته مشاوره دانشکده
Collapse معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
معاون پژوهشی
کتابخانه
Collapse اداره پایان نامهاداره پایان نامه
پروپوزال های مصوب شورای پژوهشی دانشکده
اطلاعیه های جلسات دفاع از پایان نامه
Collapse امور بین المللامور بین الملل
مدیر امور بین الملل
آیین نامه های آموزشی
اعضاء هیات علمی
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse گروه بیوتکنولوژی داروییگروه بیوتکنولوژی دارویی
معرفی و تاریخچه
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پژوهشی
آزمایشگاه های گروه
فرم ها و آیین نامه ها
Collapse گروه داروسازی بالینیگروه داروسازی بالینی
معرفی و تاریخچه
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پژوهشی
بیمارستانهای محل استقرار اعضاء
نسخ دارویی
Collapse گروه شیمی داروییگروه شیمی دارویی
معرفی و تاریخچه
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پژوهشی
آزمایشگاه های گروه
فرم ها و آیین نامه ها
Collapse گروه فارماسیوتیکسگروه فارماسیوتیکس
معرفی و تاریخچه
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پژوهشی
آزمایشگاه های گروه
فرم ها و آیین نامه ها
Collapse گروه فارماکوگنوزیگروه فارماکوگنوزی
معرفی و تاریخچه
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پژوهشی
آزمایشگاه های گروه
فرم ها و آیین نامه ها
هرباریوم
Collapse گروه سم شناسی و داروشناسیگروه سم شناسی و داروشناسی
معرفی و تاریخچه
فعالیت های آموزشی
فعالیت های پژوهشی
آزمایشگاه های گروه
فرم ها و آیین نامه ها
گروه کنترل دارو و غذا
کتابخانه
داروخانه های دانشکده
مقررات و ایمنی در آزمایشگاه
تماس با ما