۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
فرم الکترونیکی تقاضای معرفی به آزمون جامع و فراغت از تحصیل دانشجویان دانشکده داروسازی
پست الکترونیک : *
 
تاریخ تکمیل فرم ( روز/ ماه / سال ) : *
 
شماره دانشجویی : *
 
نام : *
 
نام خانوادگی : *
 
شماره تلفن همراه دانشجو : *
 
نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول : *
 
چک لیست دروس : *
 

لطفا ابتدا چک لیست مربوط به ورودی خود را از این آدرس دانلود و پس از تکمیل، اقدام به ارسال درخواست الکترونیک نمایید.

لیست دروس مربوط به دانشجویان ورودی 93 و ماقبل

لیست دروس مربوط به دانشجویان ورودی 94 و بعد

 

تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *