۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ دي   

دفتر توسعه آموزشي 

Educational Development office ) )

 شرح وظايف  و اختيارات اين دفتر بشرح ذيل است :

الف) نظارت در اجراي فرآيندهاي آموزشي گروهها  :

1) ارزيابي فعاليت هاي آموزشي گروهها ( اعم از كلاس درس ، آموزش هاي درون بخشي مانند ژورنال كلاب ، گزارش مورد و .... ) بر اساس چك ليست هاي EDO

2- ارائه فيديك در موضوع كميت و كيفيت فرآيندهاي آموزشي به گروهها

3- نظارت بر نحوه ارزيابي دانشجويان و ارائه آن به گروه هاي آموزشي و اساتيد .

4) هدايت اجراي ارزشيابي دروني درگروههاي آموزشي

ب) همكاري در ارزشيابي اعضاي هيات علمي :

1) ارزيابي كميت و كيفيت فعاليت آموزشي و ارائه بازخورد آن به اساتيد

2) تشويق و ترغيب دانشجويان جهت شركت در ارزشيابي صحيح اساتيد

3) اطلاع رساني به اساتيد در مورد مراحل فرآيند ارزشيابي

4) تحليل نتايج ارزشيابي اساتيد و بازبيني آنها بطور كيفي و مصاحبه اي

5- ارائه  و بازبيني فرمهاي ارزشيابي جهت اطلاع اعضاي هيات علمي در سايت دانشكده

6) شركت در جلسات گروههاي آموزشي و تحليل نتايج ارزشيابي و راهكارهاي بهبود نقاط ضعف

ج) ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرحهاي پژوهش در آموزش :

1) راست آزمايي طرحهاي دانش پژوهي

2) چاپ مقاله در مجلات آموزش پزشكي

3) ارسال فرآيندهاي آموزشي به جشنواره هاي آموزشي

د) شركت در برنامه ريزي آموزش :

1) نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتداي ترم در گروههاي آموزشي

2) تكميل طرح درس هاي تدوين نشده 

 ه ) همكاري در ارتقاي توانمنديهاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي آموزشي :

1)نياز سنجي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي آموزشي و انعكاس آنها به EDC

2) معرفي و پيگيري اعضاي هيات علمي  جهت شركت در كارگاههاي آموزشي EDC