۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ آذر   

دانشکده داروسازی کرمان- اداره آموزش

 با توجه به حضوری شدن کلیه کلاسهای دانشکده، دروس تئوری در مجموعه کلاسهای یاس بر اساس شماره کلاس ذکر شده در جدول ذیل و دروس عملی در محل آزمایشگاه مربوطه به صورت حضوری برگزار می شوند.

 

شنبه

ورودی

شماره کلاس حضوری در مجموعه کلاسهای یاس

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

96

 

کارآموزی داروسازی بالینی

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز – دکتر حسینی نسب-دکتر عقابیان

***

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری3

دکتر خزائلی- دکتر مهاجری

کارآموزی داروسازی بالینی

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز- دکتر حسینی نسب­-دکتر عقابیان

***

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری3

دکتر خزائلی- دکتر مهاجری

 

 

   

97

207

کلاس در اختیار دانشجویان پیراپزشکی میباشد

بیوتکنولوژی دارویی

دکتر شکیبایی- دکتر امیر حیدری- دکتر فروتن فر

این هفته برگزار نمیشود

 

کنترل میکروبی عملی

دکتر مصحفی

(ورودی متفرقه)

***

سم شناسی عملی

دکتر حیدری- دکتر ماندگاری- دکتر کرمی- دکتر احمدی

سم شناسی عملی

دکتر حیدری-  دکتر ماندگاری- دکتر کرمی- دکتر احمدی

***

فارماکوگنوزی 2 عملی

دکتر شریفی فر- دکتر مهربانی

کنترل فیزیکوشیمیایی عملی

دکتر پورنامدار-  دکتر اسدی پور

(ورودی متفرقه)

***

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2

دکتر مهاجری

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2

دکتر مهاجری

پایان کارآموزی: 21:00

98

104

سم شناسی نظری

دکتر حیدری- دکتر ماندگاری- دکتر کرمی-دکتر احمدی

فارماکوگنوزی 1 نظری

دکتر مهربانی- دکتر شریفی فر

کلاس در اختیار دانشجویان پرستاری میباشد

کنترل فیزیکو شیمیایی داروها نظری

دکتر پورنامداری

کارآموزی داروخانه شهری 2 واحدی

دکتر مهاجری

پایان کارآموزی: 21:00

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2

دکتر مهاجری

پایان کارآموزی: 21:00

99

105

کلاس در اختیار دانشجویان پرستاری  میباشد

 

 

بیوشیمی بالینی

دکتر اسدی کرم- دکتر فلاح

 

ویروس شناسی

دکتر ابراهیمی- دکتر موسوی

کلاس به اتمام رسیده است

زبان تخصصی در داروسازی

دکتر مصحفی- دکتر امیر حیدری- دکتر فروتن فر- دکتر حسینی نسب

 

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد  

1400

101

تربیت بدنی 1

(خواهران- برادران)

دکتر پور رنجبر

کلاس در اختیار دانشجویان دندانپزشکی میباشد

کلاس در اختیار دانشجویان پرستاری میباشد

شیمی عملی 

دکتر پورنامداری

***

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد

شیمی آلی 2 عملی

دکتر پورشجاعی- دکتر عباس زاده

***

فیزیولوزی 2 عملی

دکتر احمد بیگ- دکتر قطبی

کلاس برگزار نمیشود

کلاس در اختیار دانشجویان پرستاری  میباشد  
1401 103

اندیشه اسلامی 1(برادران)

دکتر حسینی 

قوانین ومقررات آموزشی (نیم واحد درسی)

دکتر عامری

کلاس به اتمام رسیده است

***

قوانین ومقررات انضباطی

جهت دانشجویان جدیدالورود 1401

کلاس در اختیار دانشجویان پیراپزشکی  میباشد

 

شیمی عمومی نظری

دکتر اسدی پور

 

ریاضیات

دکتر عزیزیان

 
 
 

یکشنبه

ورودی

شماره کلاس حضوری در مجموعه کلاسهای یاس

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

96

 

کارآموزی داروسازی بالینی

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز دکتر حسینی نسب-دکتر عقابیان

***

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری3

دکتر خزائلی- دکتر مهاجری

کارآموزی داروسازی بالینی

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز -دکتر حسینی نسب-دکتر عقابیان

***

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری3

دکتر خزائلی- دکتر مهاجری

کارآموزی داروسازی بالینی

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز- دکتر حسینی نسب-دکتر عقابیان

آشنایی با فرهنگ وارزشهای دفاع مقدس

استاد زنگی آبادی

در کلاس 207 برگزار میشود

   

97

207

کنترل مسمومیت

دکتر عقابیان- دکتر کرمی

  شروع کلاس:  8:30

فیزیک در داروسازی

دکتر جمعه زاده-  دکتر واحد- دکتر مهاجری- دکتر سالارپور

سم شناسی عملی

دکتر حیدری- دکتر ماندگاری- دکتر کرمی- دکتر احمدی

(تئوری در کلاس برگزار میشود)

سم شناسی عملی

دکتر حیدری- دکتر ماندگاری- دکتر کرمی- دکتر احمدی

***

فارماکوگنوزی 2 عملی

دکتر شریفی فر- دکتر مهربانی

***

آشنایی با فرهنگ وارزشهای دفاع مقدس

(استاد زنگی آبادی)

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری2

دکتر مهاجری

پایان کارآموزی: 21:00

 

98

104

دارودرمان بیماریهای 2

دکتر دباغ زاده-دکتر نیکورز-دکتر حسینی نسب

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد

***

شیمی دارویی 2

دکتر فقیه میرزایی

جبرانی

روش های انالیز دستگاهی 1 نظری 

دکتر حسن زاده

شیمی دارویی 2

دکتر فقیه میرزایی

کلاس ساعت 10 برگزار میشود

کارآموزی داروخانه شهری 2 واحدی

دکتر مهاجری

 

پایان کارآموزی: 21:00

 

99

105
داروشناسی 2 نظری

دکتر حیدری- دکتر کرمی- دکتر امین زاده- دکتر امیری

شیمی آلی 1 نظری

دکتر پورشجاعی

(ورودی متفرقه)

فارماسیوتیکس 3 عملی

دکتر دهقان- دکتر مهاجری

کلاس در اختیار دانشجویان پیراپزشکی میباشد

کلاس در اختیار دانشجویان پیراپزشکی میباشد

 

1400

101

فیزیولوژی 2 نظری

دکتر خاکساری- دکتر شاهرخی- دکتر شیبانی- دکتر نوذری

شیمی آلی 2 نظری

دکتر  عباس زاده

کارآموزی داروخانه شهری

دکتر پرداختی

(ورودی 98)

***

جلسه هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه

***

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد

فارماسیوتیکس 1 نظری

دکتر مهاجری

شیمی آلی 2 عملی

دکتر پورشجاعی- دکتر عباس زاده

 

1401 103
اندیشه اسلامی 1
(خواهران)

دکتر حسینی

بیولوژی مولکولی وژنتیک

دکتر شکیبایی- دکتر فروتن فر

شیمی عمومی عملی

دکتر پورنامداری-دکتر پورشجاعی

اصول و کلیات بهداشت

دکتر موسوی

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

(برادران)

دکتر طیبی

 
 

دوشنبه

ورودی

شماره کلاس حضوری در مجموعه کلاسهای یاس

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

96

 

کارآموزی داروسازی بالینی

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز -دکتر حسینی نسب-دکتر عقابیان

***

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری3

دکتر خزائلی- دکتر مهاجری

کارآموزی داروسازی بالینی

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز -دکتر حسینی نسب-دکتر عقابیان

***

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری3

دکتر خزائلی- دکتر مهاجری

       

97

207

داروسازی بیمارستانی نظری

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز- دکتر حسینی نسب

(در کلاس 104 برگزار میشود)

***

دارو درمان 4

14 آذرماه و 5 دیماه

در این کلاس برگزار می گردد

بیوتکنولوژی دارویی

دکتر شکیبایی- دکتر امیر حیدری-دکتر فروتن فر

(در کلاس 101 برگزار میشود)

کلاس در اختیار دانشکده بهداشت است

سم شناسی عملی

دکتر حیدری- دکتر ماندگاری- دکتر کرمی- دکتر احمدی

***

فارماکوگنوزی 2 عملی

دکتر شریفی فر- دکتر مهربانی

 

ملزومات وتجهیزات پزشکی

دکتر خزائلی- دکتر شکیبایی- دکتر بهنام- دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز- دکتر مهاجری- دکتر حسینی نسب

(در کلاس 105 برگزار میشود)

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2

دکتر مهاجری

پایان کارآموزی: 21:00

 

 

98

104

داروسازی بیمارستانی نظری

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز- دکتر حسینی نسب

به اتمام رسیده است

فارماسیوتیکس 5 نظری

دکتر دهقان- دکتر پرداختی- دکتر سالارپور

کلاس در اختیار دانشکده پیراپزشکی میباشد

کنترل فیزیکو شیمیایی داروها نظری

دکتر اسدی پور

روشهای آنالیز دستگاهی 1 نظری

دکتر حسن زاده

***

کارآموزی داروخانه شهری 2 واحدی

دکتر مهاجری

پایان کارآموزی: 21:00

 

99

105

فارماسیوتیکس 3 نظری

دکتر خزائلی دکتر  پرداختی

فیزیکال فارماسی 1

دکتر خزائلی

روشهای آنالیز دستگاهی 2 عملی

دکتر حسن زاد - دکتر عباس زاده

( تئوری در کلاس)

***

فارماسیوتیکس 3 عملی

دکتر دهقان- دکتر مهاجری

 

ملزومات وتجهیزات پزشکی

دکتر خزائلی- دکتر شکیبایی- دکتر بهنام- دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز- دکتر مهاجری- دکتر حسینی نسب

(ورودی 97)

 

 

1400

101

یبوشیمی پایه نظری

دکتر نظری

کلاس به اتمام رسیده است

بیوتکنولوژی دارویی

(ورودی 97)

دکتر شکیبایی- دکتر امیر حیدری- دکتر فروتن فر

***

بیوشیمی پایه عملی

دکتر صادقی- دکتر نعمت اللهی

کارآموزی داروخانه شهری

دکترخزائلی

(ورودی 98)

***

بیوشیمی پایه عملی

دکتر صادقی- دکتر نعمت اللهی

***

فیزیولوزی 2 عملی

دکتر احمد بیگ- دکتر قطبی

 

شیمی آلی 2 عملی

دکتر پورشجاعی- دکتر عباس زاده

***

فیزیولوزی 2 عملی

دکتر احمد بیگ- دکتر قطبی

کلاس در اختیار دانشجویان پرستاری میباشد

 

 

1401 103

کلاس در اختیار دانشجویان پیراپزشکی میباشد

شیمی عمومی نظری

دکتر پورشجاعی

فراورده های بیولوزیک

(ورودی متفرقه)

دکتر بهنام- دکتر شکیبایی- دکتر امیر حیدری- دکتر فروتن فر

***

شیمی عمومی عملی

دکتر پورنامداری-دکتر پورشجاعی

 

 

کمک های اولیه نظری

دکتر مهدی پور- دکتر باقریان

کلاس کمک های اولیه عملی در این ساعت دانشکده بهداشت ساختمان تدبر کلاس 

c210

کلاس به اتمام رسیده است

کمکهای اولیه عملی

دکتر مهدی پور- دکتر باقریان

کلاس به اتمام رسیده است

 
 

سه شنبه

ورودی

شماره کلاس حضوری در مجموعه کلاسهای یاس

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

96

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری3

دکتر خزائلی- دکتر مهاجری

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری3

دکتر خزائلی- دکتر مهاجری

مدیریت در داروسازی

دکتر شکیبایی- دکتر فروتن فر- دکتر مهاجری- دکتر سالارپور

(در کلاس 104 برگزار میشود.)

     

97

207

سم شناسی عملی

دکتر حیدری- دکتر ماندگاری- دکتر کرمی- دکتر احمدی

دارودرمان بیماریهای 4

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز-دکتر حسینی نسب

(در کلاس 105 برگزار میشود.)

***

روشهای آنالیز دستگاهی 2 عملی

دکتر حسن زاده- دکتر عباس زاده

(تئوری در کلاس)

(ورودی99)

فارماکوگنوزی 2 عملی

دکتر شریفی فر- دکتر مهربانی

(کلاس در اختیار دکتر حسن زاده است)

رژیم های درمانی

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز- دکتر حسینی نسب

(در کلاس 101 برگزار می شود )

***

اخلاق اسلامی( خواهران)

دکتر سهرابیان

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2

دکتر مهاجری

پایان کارآموزی: 21:00

***

کلاس در اختیار دانشکده پیراپزشکی میباشد

 

98

104

دارو درمان بیماریهای 2

دکتر دباغ زاده-دکتر نیکورز-دکتر حسینی نسب

 

شیمی آلی 1 نظری

دکتر عامری

(ورودی متفرقه)

 

مدیریت در داروسازی

(ورودی 96)

دکتر فروتن فر- دکتر شکیبایی- دکتر مهاجری- دکتر سالارپور

کلاس در اختیار دانشکده پرستاری میباشد

کارآموزی داروخانه شهری 2 واحدی

دکتر مهاجری

پایان کارآموزی: 21:00

 

 

99

105

فیزیکال فارماسی 1

دکتر پرداختی

به اتمام رسیده است

روشهای آنالیز دستگاهی 2 عملی

دکتر حسن زاده- دکتر عباس زاده

(تئوری در کلاس 207 برگزار میشود.)

***

دارودرمان بیماریهای 4

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز-دکتر حسینی نسب

(ورودی 97)

***

فارماسیوتیکس3 عملی

دکتر دهقان- دکتر مهاجری

سم شناسی عملی

(قسمت تئوری)

دکتر حیدری

(ورودی 97)

شروع کلاس:13

***

روشهای آنالیز دستگاهی 2 عملی

دکتر پورنامداری

زبان تخصصی در داروسازی

دکتر مصحفی- دکتر امیر حیدری- دکتر فروتن فر- دکتر حسینی نسب

 

 

 

1400

101

یبوشیمی پایه نظری

دکتر صادقی

شیمی آلی 2 نظری

دکتر پورشجاعی- دکتر عباس زاده

 

 

بیوشیمی پایه عملی

دکتر صادقی- دکتر نعمت اللهی

اخلاق اسلامی( خواهران)

دکتر سهرابیان

درکلاس 207 برگزار می شود

این هفته برگزار نمیشود

***

رژیم های درمانی

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز- دکتر حسینی نسب

به اتمام رسیده است

اخلاق اسلامی(برادران)

دکتر سهرابیان

این هفته برگزار نمیشود

 

1401 103

تشریح نظری

دکتر شمس آراء

بافت شناسی نظری

دکتر باغعلیشاهی

شیمی عمومی عملی

دکتر پورنامداری-دکتر پورشجاعی

***

کلاس در اختیار دانشکده پزشکی (دکتر رفتاری ) می باشد

ریاضیات

دکتر مهاجری-دکتر سالارپور

(بعد از اتمام کلاس خانم دکتر عزیزیان برگزار میشود)

شیمی عمومی نظری

دکتر پورنامداری

 
 
 

چهارشنبه

ورودی

شماره کلاس حضوری در مجموعه کلاسهای یاس

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

96

 

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری3

دکتر خزائلی- دکتر مهاجری

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری3

دکتر خزائلی- دکتر مهاجری

       

97

207

کارآموزی داروسازی بیمارستانی

دکتر دباغ زاده-  دکتر نیکورز- دکتر حسینی نسب

(زمان برگزاری کلاس:13-8)

کارآموزی داروسازی بیمارستانی

دکتر دباغ زاده- دکتر نیکورز- دکتر حسینی نسب

(کلاس در اختیار گروه معارف است.)

کارآموزی داروسازی بیمارستانی

دکتر دباغ زاده-  دکتر نیکورز- دکتر حسینی نسب

(زمان برگزاری کلاس:13-8)

کلاس در اختیار دانشجویان پرستاری  میباشد

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2

دکتر مهاجری

پایان کارآموزی: 21:00

 

 

98

104

کلاس در اختیار دانشجویان پیراپزشکی میباشد

شیمی دارویی 2

دکترعامری

 

فارماسیوتیکس 5 عملی

دکتر انصاری

این هفته برگزار نمیشود

***

کارآموزی داروخانه شهری

دکتر  حسینی نسب

(کلاس 101 برگزار میشود)

فارماسیوتیکس 5 عملی

دکتر انصاری

این هفته برگزار نمیشود

***

کاراموزی مقدمات صنعت

دکتر خزائلی

کارآموزی داروخانه شهری 2 واحدی

دکتر مهاجری

پایان کارآموزی: 21:00

 

99

105

داروشناسی 2 نظری

دکتر حیدری- دکتر کرمی- دکتر امین زاده- دکتر امیری

 

کشت سلولی

دکتر بهنام

 

روشهای آنالیز دستگاهی 2 عملی

دکتر حسن زاده- دکتر عباس زاده

( تئوری در کلاس)

***

فارماسیوتیکس 3 عملی

دکتر دهقان- دکتر مهاجری

فارماسیوتیکس 3 نظری

دکتر مهاجری

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد  

1400

101

فیزیولوژی 2 نظری

دکتر خاکساری- دکتر شاهرخی- دکتر شیبانی- دکتر نوذری

شیمی آلی 2 عملی

دکتر پورشجاعی- دکتر عباس زاده

 

کلاس در اختیار  دانشجویان تحصیلات تکمیلی

***

کارآموزی داروخانه شهری

دکتر  حسینی نسب

(ورودی 98)

فیزیولوزی 2 عملی

دکتر احمد بیگ- دکتر قطبی

***

تربیت بدنی 1

(خواهران- برادران) دکتر پور رنجبر

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد

 

1401 103

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

(خواهران)

دکتر حسینی

زبان انگلیسی عمومی

دکتر رفتاری

شروع کلاس ساعت 10:00

زبان انگلیسی عمومی

دکتر رفتاری

پایان کلاس ساعت 13:00

تشریح عملی

خانم پویا

***

بافت شناسی عملی

 

   

 

 

پنجشنبه

ورودی

شماره کلاس حضوری در مجموعه کلاسهای یاس

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

96

 

 

 

       

97

207

 

 

   

 

 

98

104

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد

بیوفارماسی

دکتر انصاری

این هفته برگزار نمیشود

بیوفارماسی

دکتر انصاری

این هفته برگزار نمیشود

 

 

 

99

105

روشهای آنالیز دستگاهی2 نظری

دکتر  پورنامداری- دکتر عباس زاده

 

 

فیزیکال فارماسی1

دکتر انصاری

این هفته برگزار نمیشود

   

1400

101

 

***

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد

اخلاق و قوانین در داروسازی

دکتر پرداختی- دکتر فروتن فر-دکتر عقابیان-دکتر مهاجری- دکتر حسینی نسب-دکتر مبشر

     

 

1401 103

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد

کلاس در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد