۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

فعالیت های آموزشی

کلیه فعالیتهای گروه شیمی دارویی بر اساس محتوای برنامه درسی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. در حال حاضر گروه در چهار مقطع تحصیلی شامل دکتری عمومی، دوره کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی دروس مربوط به تخصص را ارائه می دهد.

الف) دروس دکترای عمومی داروسازی:

نام درس

نام درس

شیمی عمومی نظری و عملی

روشهای آنالیز دستگاهی عملی

شیمی آلی 1 نظری و عملی

کنترل فیزیکو شیمیایی داروهای نظری و عملی

شیمی آلی 2 نظری و عملی

شیمی دارویی 1

شیمی تجزیه نظری و عملی

شیمی دارویی 2

روشهای آنالیز دستگاهی 1 نظری

شیمی دارویی 3

روشهای آنالیز دستگاهی 2 نظری

 
 

 

 

ب) دروس دوره کارشناسی ارشد شیمی دارویی:

نام درس

نام درس

مبانی سنتز نظری و عملی

شیمی دارویی ۱

شیمی دارویی 2

آنالیز دستگاهی نظری و عملی

شیمی محاسباتی و طراحی دارو

شیمی هتروسیکل

شیمی دارویی و نانوفناوری

شیمی ترکیبات طبیعی

آمار و سیستم های اطلاع رسانی دارویی

سمینار

 

 

ج) دروس سایر دانشکده ها:

نام درس

گروه دانشجویی

شناسایی و اندازه گیری سموم محیطی

کارشناسی ارشد سم شناسی

کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

ارزشیابی آلاینده های هوا

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

سم شناسی شغلی کاربردی

کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

شیمی عمومی

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

شیمی عمومی

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

شیمی تجزیه

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

شیمی عمومی (معدنی-آلی)

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

شیمی عمومی

کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

شیمی تجزیه

کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

شیمی آلی

کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها