۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

فعالیت های پژوهشی

ردیف

نوع فعالیت

1

تولید و خالص سازی آنزیمها، تثبیت آنزیمها و کاریرد آنها

2

تولید و بررسی نانوذرات بیوژنیک

3

جداسازی میکروارگانیسمهای سخت دوست به منظور دستیابی به عملکردهای خاص

 

4

جداسازی و شناسایی باکتریوفاژهای کشنده مناسب برای فاژ درمانی

Isolation and characterization of lytic bacteriophages suitable for phage therapy

5

طراحی، سنتز و بررسی خصوصیات انواع نانوذرات کربنی به منظور توانایی آنها در کاربردهای متفاوت

6

بررسی اثرات ضد سرطانی و نیز فتوتوکسیسیته ترکیبات مختلف گیاهی و شیمیایی

 

ماموریت های محول شده در تقسیم کار ملی زیست فناوری

1- تولید، تثبیت و فرمولاسیون آنزیم ها و پپتیدهای واجد خواص تشخیصی، درمانی و آرایشی

2- تولید انبوه و فرمولاسیون فرآورده های پروبیوتیک و پری بیوتیک جهت پیشگیری، تشخیص و درمان

3- تهیه و توسعه بانک سلولی پروکاریوتی سخت دوست مولد بیومولکول ها و نانوساختارهای بیوژنیک و باکتریوفاژهای دارای خواص درمانی و تشخیصی