۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۷ مهر   

فعالیت های آموزشی

 

دروس دکتری عمومی داروسازی

 

بیولوژی مولکولی و ژنتیک 2 واحد

مدرس

موضوع

جلسه

دکتر امیرحیدری

تاریخچه بیولوژی مولکولی و ژنتیک، ارزش و اهمیت علم ژنتیک

1

دکتر امیرحیدری

ساختمان سلولی (مقایسه یوکاریوتها و پروکاریوتها)

2

دکتر امیرحیدری

ساختار نوکلئوتیدها، اسیدهای نوکلئیک، ساختار مارپیچ دوتایی

3

دکتر شکیبایی

مروری بر پروتئینهای دخیل در همانند سازی

4

دکتر شکیبایی

مراحل مختلف همانند سازی در پروکاریوتها

5

دکتر شکیبایی

مراحل مختلف همانند سازی در یوکاریوتها

6

دکتر صبوری

انواع RNA و کارکردهای آن

7

دکتر صبوری

مراحل رونویسی در پروکاریوتها

8

دکتر صبوری

مراحل رونویسی در یوکاریوتها

9

دکتر فروتن فر

تلومر و تلومرازها، ساختمان و عمل

10

دکتر فروتن فر

نحوه تنظیم بیان ژنها در پروکاریوتها و یوکاریوتها

11

دکتر فروتن فر

بریدن و وصل نمودن ژنها

12

دکتر بهنام

آشنایی با انواع جهشها، موتاژنها، تراتوژنها، کارسینوژنها، سیستمهای ترمیم DNA

13

دکتر بهنام

مکانیسمهای مولکولی چرخه سلولی

14

دکتر بهنام

فرآیند آپوپتوز و مکانیسمهای مولکولی آن

15

 

 

فرآورده های دارویی بیولوژیک 2 واحد

مدرس

موضوع

جلسه

دکتر صبوری/ دکتر فروتن فر

اصول و مبانی ایمنولوژی

1

دکتر صبوری/ دکتر فروتن فر

آنتی ژن، آنتی بادی، آنتی بادی های مونوکلونال

2

دکتر صبوری/ دکتر فروتن فر

واکسن: تعاریف و انواع

3

دکتر صبوری/ دکتر فروتن فر

تولید واکسن

4

دکتر صبوری/ دکتر فروتن فر

واکسنهای باکتریایی زنده، کشته شده و توکسوئیدها

5

دکتر صبوری/ دکتر فروتن فر

واکسن های ویروسی

6

دکتر صبوری/ دکتر فروتن فر

واکسن های نسل جدید

7

دکتر صبوری/ دکتر فروتن فر

آنتی سرم ها و ضد زهرها

8

دکتر بهنام

سایتوکاینها : اینترلوکینها

9

دکتر بهنام

سایتوکاینها : اینترفرونها

10

دکتر بهنام

سایتوکاینها : اینترفرونها

11

دکتر بهنام

هورمون انسولین و داروهای وابسته این گروه

12

دکتر بهنام

هورمون انسولین و داروهای وابسته این گروه

13

دکتر بهنام

هورمون رشد و مشتقات آن

14

دکتر بهنام

گونادوتروفینها و مشتقات آنها

15

دکتر بهنام

گونادوتروفینها و مشتقات آنها

16

 

 

بیوتکنولوژی دارویی 3 واحد

مدرس

موضوع

جلسه

دکتر شکیبایی/ دکتر صبوری

تعاریف، تاریخچه و کاربردهای بیوتکنولوژی

1

دکتر شکیبایی/ دکتر صبوری

ایمنی در آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آشنایی با وسایل و دستگاه­های مورد استفاده در زمینه بیوتکنولوژی

2

دکتر شکیبایی/ دکتر صبوری

کشت میکروارگانیسم ها، مواد غذائی مورد نیاز، محیط کشت معین و کمپلکس

3

دکتر شکیبایی/ دکتر صبوری

آشنایی با منحنی رشد میکروارگانیسمها

اهمیت متابولیسم اولیه و ثانویه

4

دکتر شکیبایی/ دکتر صبوری

تنظیم کننده های متابولیکی، ضد کف ها

5

دکتر شکیبایی/ دکتر صبوری

سترون سازی (استریلیزاسیون)

6

دکتر شکیبایی/ دکتر صبوری

انواع روش های کشت (جامد، مایع، مداوم، غیرمداوم)

7

دکتر شکیبایی/ دکتر صبوری

PCR و ژل آگارز

 

8

دکتر امیرحیدری

مقدمات

9

دکتر امیرحیدری

توالی یابی DNA

10

دکتر امیرحیدری

روشهای جداسازی پروتئینها

11

دکتر امیرحیدری

SDS-PAGE

12

دکتر امیرحیدری

وسترن بلات

13

دکتر امیرحیدری

توالی یابی پروتئین

14

دکتر امیرحیدری

انواع HPLC

15

دکتر امیرحیدری

انواع HPLC

16

دکتر فروتن فر/ دکتر بهنام

فرآورده­های حاصل از روشهای بیوتکنولوژی فرآورده­های حاصل از روشهای بیوتکنولوژی (آنتی بیوتیک ها، اسیدهای آمینه، و ...)

17

دکتر دکتر فروتن فر/ دکتر بهنام

آشنایی با کلیات تولید داروهای پروتئینی  نوترکیب

18

دکتر دکتر فروتن فر/ دکتر بهنام

ژن درمانی و فرآورده های مبتنی بر اسید نوکلئیک

19

دکتر دکتر فروتن فر/ دکتر بهنام

آشنایی با آنزیمهای محدود کننده، آشنایی با وکتورها

20

دکتر دکتر فروتن فر/ دکتر بهنام

آشنایی با ترانسفورماسیون، چگونگی تولید کتابخانه ژنتیکف نحوه شناسایی کلونهای مثبت

21

دکتر دکتر فروتن فر/ دکتر بهنام

انواع میزبانهای باکتریایی و یوکاریوتی

22

دکتر دکتر فروتن فر/ دکتر بهنام

بیوفارمینگ و آشنایی با میزبانهای حیوانی

23

دکتر دکتر فروتن فر/ دکتر بهنام

سیستمهای میزبان گیاهی و  سیستمهای میزبان حشرات

24

 

 

کشت سلولی 1 واحد

مدرس

موضوع

جلسه

دکتر بهنام

تاریخچه علم کشت سلولی و تعاریف این حوزه

1

دکتر بهنام

بیولوژی سلولها به هنگام کشت سلولی و روشهای نمونه گیری سلول از موجود

2

دکتر بهنام

مراحل دخیل در مرگ سلولی و  آشنایی با  سرطانی شدن و نامیرا شدن سلولی

3

دکتر بهنام

وسایل و تجهیزات کشت سلولی و روشهای آسپتیک

4

دکتر بهنام

انواع روشهای مورد استفاده در تست سیتوتوکسیسیته

5

دکتر صبوری

ایمنی در آزمایشگاه، ظروف مورد استفاده برای کشت سلول

6

دکتر صبوری

نیازهای سلول ها، انواع محیط های کشت

7

دکتر صبوری

سرم و محیط های کشت بدون سرم

8

دکتر صبوری

روشهای استریل کردن، پاساژ دادن سلولها و سنجش کمی سلول ها

9

دکتر صبوری

فریز کردن سلولها، کاربردهای کشت سلول و افزایش مقیاس کار

10

 

 

دروس دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی (نظری) 3 واحد

مجری

موضوع

جلسه

دکتر امیرحیدری

تاریخچه

1

دکتر امیرحیدری

ساختمان سلولی (مقایسه یوکاریوتها و پروکاریوتها)

2

دکتر امیرحیدری

ساختار نوکلئوتیدها، پلی نوکلئوتیدها، ساختار مارپیچ دوتایی و کنفورماسیونهای مختلف آن

3

دکتر امیرحیدری

ویژگیهای ساختاری و عملکردی هیستونها و نوکلئوزوم در کروماتین

4

دکتر امیرحیدری

اصلاحات و مکانیسمهای مولکولی عملکردی کروماتین

5

دکتر شکیبایی

مروری بر پروتئینهای دخیل در همانند سازی

6

دکتر شکیبایی

مراحل مختلف همانند سازی در پروکاریوتها

7

دکتر شکیبایی

مراحل مختلف همانند سازی در یوکاریوتها

8

دکتر شکیبایی

غشا سلول و اعمال حیاتی آن

9

دکتر شکیبایی

تلومر و تلومرازها، ساختمان و عمل

10

دکتر صبوری

مراحل رونویسی در پروکاریوتها

11

دکتر صبوری

مراحل رونویسی در یوکاریوتها

12

دکتر صبوری

انواع RNA و کارکردهای آن در سیستمهای یوکاریوتی

13

دکتر صبوری

ترجمه و تغییرات پس از آن

14

دکتر صبوری

سیستمهای کنترل ترجمه و بیماریها

15

دکتر بهنام

آشنایی با انواع جهشها

16

دکتر بهنام

موتاژنها، تراتوژنها، کارسینوژنها

17

دکتر بهنام

سیستمهای ترمیم DNA

18

دکتر بهنام

مکانیسمهای مولکولی چرخه سلولی

19

دکتر بهنام

فرآیند آپوپتوز و مکانیسمهای مولکولی آن

20

دکتر فروتن فر

نحوه تنظیم بیان ژنهادر پروکاریوتها

21

دکتر فروتن فر

نحوه تنظیم بیان ژنهادر یوکاریوتها

22

دکتر فروتن فر

بریدن و وصل نمودن ژنها

23

دکتر فروتن فر

پمپها، کانالها و گیرنده های غشایی

24

دکتر فروتن فر

Cell Motility and Shape

25

 

 

فرآیندهای زیست فناوری 1 (نظری) 2 واحد

مجری

موضوع

جلسه

دکتر صبوری

جداسازی و نگهداری میکروارگانیسمها

1

دکتر صبوری

توسعه مایه تلقیح تهیه محیط کشت تخمیر

2

دکتر صبوری

سینتیک رشد میکروبی در حالت مداوم و غیر مداوم

3

دکتر شکیبایی

انواع مدلهای رشد میکروبی شامل روش کموستات، مدل موناد و استوکیومتری آنها

4

دکتر شکیبایی

مبانی انتقال جرم، انتقال حرارت، انتقال اکسیژن، همزدن و مخلوط کردن

5

دکتر شکیبایی

تخمیر در حالت غوطه وری (Submerged) و حالت خشک و نیمه خشک

6

دکتر امیرحیدری

تخمیر در حالت خشک و نیمه خشک

7

دکتر امیرحیدری

جستجوی مواد فعال زیستی

8

دکتر امیرحیدری

تنوع زیستی میکروارگانیسمها

9

دکتر صبوری

توسعه میکروارگانیسمها توسط روش غیر نوترکیبی

10

دکتر صبوری

تخمیر بیهوازی

11

دکتر صبوری

تخمیر بیهوازی

12

دکتر فروتن فر

کاربرد آنزیمها در بیوتکنولوژی

13

دکتر فروتن فر

اصول بیوترانسفورماسیون و استروییدها

14

دکتر فروتن فر

Bioremediation

15

 

 

نانوبیوتکنولوژی (نظری) 2 واحد

مجری

موضوع

جلسه

دکتر شکیبایی

انواع نانوذرات فلزی و شبه فلزی و روشهای بیولوژیک تولید آنها

1

دکتر شکیبایی

کاربرد نانوذرات فلزی و شبه فلزی در تشخیص، تصویربرداری و درمان سرطان و سایر کاربردهای آنها

2

دکتر شکیبایی

کوانتوم داتها و کاربرد آنها در تشخیص و درمان سرطانها

3

دکتر بهنام

نانوتکنولوژی و خاموش سازی ژنها و siRNA

4

دکتر بهنام

نانوتکنولوژی و انتقال ژن و دارو

5

دکتر بهنام

روشهای آنالیز دستگاهی ساختارهای نانو

6

دکتر امیرحیدری

انواع نانوپارتیکلهای سیلیکا بیوکنژوگه و روشهای ساخت آنها

7

دکتر امیرحیدری

کاربردهای نانوپارتیکلهای سیلیکا بیوکنژوگه در تثبیت آنزیمها و ساخت بیوسنسورها

8

دکتر امیرحیدری

کاربردهای نانوپارتیکلهای سیلیکا بیوکنژوگه در تشخیص و درمان سرطان

9

دکتر فروتن فر

نانو صفحات و ساختارهای نانو گرافن

10

دکتر فروتن فر

کاربرد نانوگرافن و ساختارهای وابسته در دارورسانی و انتقال ژن

11

دکتر فروتن فر

نانو بیوسنسورها

12

دکتر بهنام

ساختار نانوتیوبها و نانولوله های کربن

13

دکتر بهنام

نقش و کاربرد نانوتیوبها و نانولوله های کربن در دارورسانی و انتقال ژن

14

دکتر بهنام

مزایا و معایب و سمیت نانوتیوبها و نانولوله های کربن

15

 

 

 

مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی (نظری) 3 واحد

مجری

موضوع

جلسه

دکتر صبوری

حامل های کلونینگ

1

دکتر صبوری

آنزیم های برش دهنده

2

دکتر صبوری

روش های تخلیص DNA و RNA

3

دکتر صبوری

تکنیک های تکثیر اسیدهای نوکلئیک

4

دکتر صبوری

تعیین توالی DNA

5

دکتر شکیبایی

روش های کلون کردن ژن

6

دکتر شکیبایی

روش های مهندسی پروتئین

7

دکتر شکیبایی

مکانیسم های تنظیم بیان ژن

8

دکتر شکیبایی

روش های مطالعه بیان ژن

9

دکتر بهنام

ترانسپوزون ها و عناصر ژنتیکی جهنده

10

دکتر بهنام

پلی مورفیسم ژنی و فارماکوژنتیک

11

دکتر بهنام

آنتی سنس و RNA interference

12

دکتر بهنام

ساخت و کاربرد کتابخانه ژنی

13

دکتر بهنام

ژن درمانی در انسان

14

 

 

فرآیندهای زیست فناوری 2 (نظری) 2 واحد

مجری

موضوع

جلسه

دکتر شکیبایی

آشنایی با روش های طراحی آزمایش

1

دکتر شکیبایی

آشنایی با روش های طراحی آزمایش

2

دکتر شکیبایی

میکروارگانیسم های مولد متابولیت های اولیه و ثانویه (کپکها...)

3

دکتر فروتن فر

روش های استخراج مولکول های کوچک و پروتئین ها

4

دکتر فروتن فر

تولید باکتریوسین ها و ...

5

دکتر فروتن فر

تولید بایوفیلم

6

دکتر صبوری

مهندسی متابولیک فرایندهای تولید آنتی بیوتیک

7

دکتر صبوری

تولید هورمونها

8

دکتر صبوری

روش های نیمه صنعتی تخمیر

9

دکتر امیرحیدری

بیورمدیشین-بیوپراسس

10

دکتر امیرحیدری

جداسازی و خالص سازی محصول، فرایند های پایین دستی

11

دکتر امیرحیدری

بیوکاتالیز، تثبیت سلول و آنزیم

12

دکتر بهنام

آشنایی با بیوپلیمرها- کاربردها

13

دکتر بهنام

روش های تولید بیوپلیمرها

14

 

 

آنزیم شناسی صنعتی (نظری) 2 واحد

مجری

موضوع

جلسه

دکتر امیرحیدری

تولید آنزیم ها

1 تا 4

دکتر امیرحیدری

جستجوی آنزیم های صنعتی

5 تا 8

دکتر فروتن فر

تثبیت آنزیم ها

9 تا 12

دکتر فروتن فر

کاربرد آنزیم ها

13 تا 16

 

 

روش های زیست فناوری (عملی) 3 واحد

مجری

موضوع

جلسه

دکتر امیرحیدری

جمع آوری نمونه

1

دکتر امیرحیدری

تهیه محیط کشت مناسب

2

دکتر امیرحیدری

کشت نمونه ها

3

دکتر امیرحیدری

جداسازی و تخلیص سویه مورد نظر

4

دکتر امیرحیدری

شناسایی سویه با روش های بیوشیمیایی

5

دکتر امیرحیدری

روش های نگهداری سویه

6

دکتر صبوری

تهیه DNA ژنومی

7

دکتر صبوری

طراحی پرایمر

8

دکتر صبوری

PCR

9

دکتر صبوری

تهیه ژل آگاروز

10

دکتر صبوری

توالی یابی

11

دکتر صبوری

شناسایی سویه بر اساس توالی ژنی

12

دکتر فروتن فر

بررسی میزان تولید با روش SDS-PAGE

13

دکتر فروتن فر

بررسی میزان تولید با روش سنجش آنزیمی

14

دکتر فروتن فر

وسترن بلات

15

دکتر فروتن فر

شناسایی توالی پروتئینی

16

دکتر شکیبایی

موتاسیون با روش شیمیایی

17

دکتر شکیبایی

موتاسیون با روش فیزیکی

18

دکتر شکیبایی

بهینه سازی محیط تولید با طراحی آزمایش

19

دکتر شکیبایی

کار با نرم افزار طراحی آزمایش

20

دکتر شکیبایی

کار آزمایشگاهی

21

دکتر شکیبایی

کار آزمایشگاهی

22

دکتر بهنام

آشنایی با کشت سلول های جانوری

23

دکتر بهنام

تهیه مواد مورد نیاز

24

دکتر بهنام

دیفریز و فریز کردن سلولها

25

دکتر بهنام

کشت سلولها

26

دکتر بهنام

پاساژ سلولها

27

دکتر بهنام

بررسی سمیت سلولی ترکیب جدا شده از تست های قبل

28

دکتر بهنام

بررسی سمیت سلولی ترکیب جدا شده از تست های قبل

29