۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر   

فعالیت های آموزشی

ردیف

برنامه های آموزشی گروه بر اساس چارچوب و محتوای برنامه درسی ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و برنامه های مصوب در دانشکده با رعایت پیشنیاز ها از طریق وب سایت دانشکده و سامانه سما در اختیار ذینفعان قرار می گیرد.

1

جهت آموزش رشته های مستقر در دانشکده داروسازی

آموزش دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته های دکترای حرفه ای داروسازی، کارشناسی ارشد سم شناسی، و دکترای سم شناسی

2

جهت آموزش رشته های غیر مستقر در دانشکده داروسازی

آموزش دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای وزارت بهداشت در دروس مرتبط با تخصص اعضای گروه جهت رشته های پزشکی، پرستاری، مامائی، پیراپزشکی و دانشجویان دانشکده های بهداشت

 • فارماکولوژی نظری و عملی
 • سم‌شناسی نظری و عملی
 • كنترل مسموميت
 • پزشکی قانونی
 • داروشناسی بالینی

آموزش دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای وزارت علوم در دروس مرتبط با تخصص اعضای گروه جهت دوره های دکترای حرفه ایی دامپزشکی و شیمی داروئی

 • فارماکولوژی نظری و عملی
 • سم‌شناسی نظری و عملی

3

ارزیابی دانشجو توسط اساتید گروه سم شناسی و داروشناسی

 

 • کلیه اساتید موظف به گذراندن دوره های طراحی آزمون بر اساس استاندارد های آموزش علوم پزشکی می باشند.
 • ارزیابی و نمره دهی جهت ارزیابی دانشجویان در هر سه حیطه شناختی، مهارتی و نگرشی ذکر شده در طرح درس با برگزاری امتحانات و ارزیابی میان دوره انجام می شود.
 • جهت ارزیابی عملکرد دانشجو در دروس عملی از آزمون های عملی و ایستگاهی و امتحان کتبی استفاده می شود.
 • به اعتراضات دانشجویان به نمره نهایی و ارزیابی، طبق برنامه ریزی زمانی سامانه سما رسیدگی می شود.
 • هرگونه تغییر در نمرات بعد از ثبت دائم نمره در کارنامه دانشجو پیرو درخواست مدرس درس قابل پیگیری می باشد.
 • گروه تمام تلاش خود را برای پایش کیفیت آزمون با نظرسنجی از دانشجویان انجام می دهد و در صورت نیاز آزمون برگزار شده توسط اساتید خارج از گروه قابل بررسی است.