۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ جمعه ۲ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان   

اهداف (Objectives)

از دانش آموختگان داروسازی انتظار میرود اطلاعات عمومی کافی درجنبه های مختلف علوم دارویی داشته و مشکلات و نیازهای جامعه را در این ارتباط حل نماید. اهداف دانشکده داروسازی کرمان که در حال انجام آنها و برنامه ریزی هستیم شامل موارد زیر میباشند :

 

ﺍﻫﺪﺍﻑﻛﻠﯽ (Overall Goals)

 

G1 - ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮﻭﯼﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡﺩﺍﺭﻭﯾﯽ بر اساس نیازهای جامعه

G2-ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ صنایع ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ و تجهیزاتی ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ

G3 -ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻭﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑﺩﺍﺭﻭﻫﺎ

G4–ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ تحقیقات بنیادی و کاربردی ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ

 

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﯿﻨﯽ (Objective Goals)

G1 - ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡﺩﺍﺭﻭﯾﯽ بر اساس نیازهای جامعه

-G101 تربیت نیروی انسانی کارآمد و توانمند با شیوه های نوین یاددهی-یادگیری در زمینه های مختلف علوم دارویی و قابل مثال زدن با یک توانایی خاص که سرآمدی ایجاد میکند (برنامه Pharm D+). برنامه ریزی برای کسب رتبه های برتر در آزمونهای جامع (در 5 سال آینده) و برنامه ریزی برای قبولی فارغ التحصیلان هر ورودی این دانشکده ﺩﺭ رشته های ﻣﻘاﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ نیز جزو اولویتهای پنج ساله است.

G102- پیگیری و توسعه استفاده ازشیوه های نوین یاددهی-یادگیری جهت افزایش یادگیری علمی و ارتقا اخلاق حرفه ای گروههای مخاطب دانشکده (دانشجویان ، هیئت علمی ، کارکنان ، فارغ التحصیلان ، و افراد جامعه ...) و آموزش مهارت نحوه تبدیل این اطلاعات به منصه عمل به صورت سالیانه

G103- ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ بر مبنای نیازهای جامعه و امکانات دانشکده (در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D) و فراهم کردن امکان پذیرش و تحصیل دانشجویان بین المللی غیر ایرانی در این دانشکده در هر سال تحصیلی

G104 - ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ % 10 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ

G105 - ﺍﻓﺰﺍﯾﺶﮐﻤﯽ و کیفیت ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯼ آموزشیﺗﺎﺑﻌﻪ (داروخانه شهری و داروخانه مدل) ﻭ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎﺯﯼ و پایش منظمﺍﺭﺍﺋﻪﺧﺪﻣﺎﺕ آموزشی و ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ در آنها با ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ کیفیت ﺣﺪﺍﻗﻞ % 10 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ

G106- آموزش مستمر برای کسب توانایی در دانشجویان برای اداره داروخانه ها و راهنمایی بیماران و مشاوره پزشکان و افزایش کیفیت 10 % نسبت به سال قبل

G107- آموزش و کسب توانایی در دانشجویان برای ساخت و فرمولاسیون داروها، فرآورده های ترکیبی و آرایشی بهداشتی وکنترل کمی وکیفی

 G108- آشنایی دانشجویان با مراجع و رفرانسهای به روز داروسازی و ایجاد توانایی و برنامه ریزی برای شناخت و حل مسائل و مشکلات مرتبط با دارو و سلامت در سطح ملی و فرهنگها و عقائد جوامع گوناگون

G109- آموزش و آشنایی دانشجویان با جدید ترین قوانین و مقررات حقوقی و قضایی مرتبط با رشته داروسازی در هر سال تحصیلی

 

G2  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ

G201 -ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ پروژه مشترک

G202 -ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺣﯿﺎﻧﺎً ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ

G203 - ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻧﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ، ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻧﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ، ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻃﺮﺡ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻧﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ، ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻃﺮﺡ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

G204- برنامه ریزی برای آشنایی باپژوهشهای علمی وعملی جدید درحیطه علوم دارویی برای گسترش مرزهای دانش و تولید علم و تبدیل این دانش به محصول قابل عرضه در قالب شرکتهای دانش بنیان

 

G3 - ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ

G301 - ایجاد مراکز ارائه اطلاعات دارویی و سموم و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ و پایش مستمر ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ در این مراکز

-G302 ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ، ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻫﻬﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ جدید

-G303 ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﯼ ﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ و برآوردن نیازهای عمومی آموزشی،پژوهشی و فرهنگی برای فهم بهتراین رشته وعوامل مرتبط باعلوم دارویی

-G304 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ و مشارکت در ﻫﻤﺎﯾﺶهای ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ

 

 G4–ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ تحقیقات بنیادی و کاربردی ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ

G401 - ﺗﻬﯿﻪ ﻭ نگهداری و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ پژوهشی

G402 - ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ و حرکت به سمت ایجاد پژوهشکده علوم دارویی

G403 - ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺣﯿﺎﻧﺎً ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻘﺪﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

G404 - ﻓﻌﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﺸﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ

G405 – برنامه ریزی برای ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﮐﺮﻣﺎﻥ

 

ﮐﺪ ﻫﺪﻑ ﮐﻠﯽ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﮐﻠﯽ

ﮐﺪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﯿﻨﯽ

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻑ ﮐﻠﯽ

ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﯿﻨﯽ

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻋﯿﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ

G1

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡﺩﺍﺭﻭﯾﯽ بر اساس نیازهای جامعه

G101

تربیت نیروی انسانی کارآمد و توانمند با شیوه های نوین یاددهی-یادگیری در زمینه های مختلف علوم دارویی و قابل مثال زدن با یک توانایی خاص که سرآمدی ایجاد میکند (برنامه Pharm D+). برنامه ریزی برای کسب رتبه های برتر در آزمونهای جامع (در 5 سال آینده) و برنامه ریزی برای قبولی فارغ التحصیلان هر ورودی این دانشکده ﺩﺭ رشته های ﻣﻘاﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ نیز جزو اولویتهای پنج ساله است.

G101A1

- ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺗﺎ ۰۵% ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ

- ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻼﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (Ph.D) - ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﻼﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺤﺴﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ(MSC) - ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﺍﺗﺎﻕ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ Ph.D(MSC ﻗﺒﻮﻟﯽ ۰۱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ Ph.D ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻻﻧﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﻍ ﮔﯿﺎﻫتبریز (ﺎﻥ

G101A2

- ﻣﻠﺰﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﺱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ EDO ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ

- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ EDO ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۹۸-۸۸ ﺣﺪﻭﺩ ۵۹% ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

G101A3

- ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺟﻮﺍﯾﺰ

- برگزاری جلسه تقدیر از دانشجویان برتر در حضور دانشجویان جدید الورئد برای ایجاد انگیزه در ابتدای هر سال تحصیلی انجام شد.

- کسب رتبه سوم دانشجویان داروسازی در هجدهمین سمینار دانشجویی (100% نیل به هدف)

G101A4

- ارتباط موثر با اعضاء بورد تخصصی به ضورت اجرا یک سخنرانی هر دو ماه یکبار از طریق معاونت آموزشی دانشکده

با توجه به راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی این  ارتباط با برد تخصصی برقرار شده است (100%)

G101A5

- افزایش تعداد اعضاء بورد از بین اعضاء هیات علمی

- تعداد اعضاء از یک نفر به 5 نفر ارتقاء پیدا کرد.

G101A6

- ارتباط با دانشگاههای خارج از کشور با هماهنگی روابط بین الملل برای تبادلات آموزشی و برگزاری دوره های مشترک

این ارتباط با دانشگاه EMU قبرس برقرار و تفاهم نامه اجراء، امضاء و دیدارهای دوجانبه انجام و کوریکولوم تنظیم گردید.

G101A7

- فعالیت های پیش بینی شده جذب اعضاء هیات علمی آموزشی و پژوهشی جهت رفع نیازهای گروههای آموزشی

- جذب ۷ نفر اعضاء هیات علمی برای گروههای فارماکوگنوزی، شیمی دارویی و فارماسیوتیکس (داروسازی بالینی) انجام گرفت

G102

پیگیری و توسعه استفاده ازشیوه های نوین یاددهی-یادگیری جهت افزایش یادگیری علمی و ارتقا اخلاق حرفه ای گروههای مخاطب دانشکده (دانشجویان ، هیئت علمی ، کارکنان ، فارغ التحصیلان ، و افراد جامعه ...) و آموزش مهارت نحوه تبدیل این اطلاعات به منصه عمل به صورت سالیانه

G102A1

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺭﺯﯼ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺩﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺧﺮ-ﯾ ﺑﺪﺍﺮﺭﮔﺰﯼﺍﺭﺷﺟﺪﻠﻩﺴﺍﻪﺳﺗﻘﺖﺪﯾﻭﺰﺗ ﺍﻌﺯﺪﺍﺩﺩﺍﻧﺁﺯﺸﻣﻮﺎﯾﯾﺎﺸﻥﮕﺑﺎﺮﻩﺗﺮ

G102A2

- جذب بودجه از وزارت بهداشت، شبکه تحقیقات علوم دارویی کشور و شورای آموزش تخصصی داروسازی برای خرید تجهزیات و دستگاه ها از طریق انعقاد و اجرای طرح خای مشترک یا خرید دستگاهها به صورت جداگانه به نحوی که در هرسال این جذب بودجه نسبت به سال قبل 10% افزایش داشته باشد.

- از شبکه های زیست فناوری و گیاهان دارویی اعتبارات تکمیلی جذب شده و نواقص موجود برطرف گردید.

G102A3

- جذب پرسنل به عنوان اپراتور دستگاه ها و کارشناس آزمایشگاه ها به نحوی که طی هر سال 20% از محل های خالی چارت دانشکده تکمیل گردد.

- متاسفانه علیرغم پیگیریهای انجام شده و اعلام نیاز دانشکده بدلیل مکانیسم زمان بر مراحل استخدامی هیچ توفیقی حاصل نشد.

G1O3

ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ بر مبنای نیازهای جامعه و امکانات دانشکده (در مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D) و فراهم کردن امکان پذیرش و تحصیل دانشجویان بین المللی غیر ایرانی در این دانشکده در هر سال تحصیلی

G103A1

تلاش کلیه گروه های دانشکده برای انطباق امکانات موجود با چک لیست های مصوب وزارتخانه جهت راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی ( فوق لیسانس و (Ph.D

راه اندازی شدن رشته های فارماسیوتیکس، سم شناسی، بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی سنتی و کنترل دارویی در مقطع Ph.D. و رشته های سم شناسی و شیمی دارویی در مقطع کارشناسی ناپیوسته انجام شد.

G103A2

- ایجاد یک دوره Ph.D. طی پنج سال

هم اکنون رشته های فارماسیوتیکس، سم شناسی، بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی سنتی و کنترل دارویی در مقطع Ph.D. راه اندازی شده است.

G104

ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺪﺍﻗﻞ % 10 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ

G104A1

- ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ EDO ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ

ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﮔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

G104A2

- ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

- ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺍﺳﺖ و در حال پایش

G104A3

- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

- ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ و در حال پایش

G104A4

- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ EDO ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ

- ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﻭﺿﻌﯿﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻻﺯﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

G104A5

- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

- ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺍﺳﺖ

G104A6

- ﺣﺼﻮﻝ 20% ﺍﺯ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻃﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﺪﻭﺩ 20% ﺍﺯ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮﺍﯼ هر گروه پابرجاست.

G105

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶﮐﻤﯽ و کیفیت ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯼ آموزشیﺗﺎﺑﻌﻪ (داروخانه شهری و داروخانه مدل) ﻭ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎﺯﯼ و پایش منظمﺍﺭﺍﺋﻪﺧﺪﻣﺎﺕ آموزشی و ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ در آنها با ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ کیفیت ﺣﺪﺍﻗﻞ % 10 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ

G105A1

- ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺮﻧﻤﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﻃﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭ

- ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸﺪ. ﺍﻣﺎ ۳ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ) ﮐﺘﺐ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ، ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ (. ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮﺩﯾﺪﻧﺪ

G105A2

- ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﻃﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ

-

G105A3

- ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﯽ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻡ ﻭ ﻃﯽ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ

-

G105A4

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﺷﯿﻔﺖ ﻫﺎﯼ ﺻﺒﺢ ﻭ ﻋﺼﺮ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ

G105A5

- ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎﺭﻭﺭﺯﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻃﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﻭﺱ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﻧﯿﺰ 100% ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺘﮥ

G106

آموزش مستمر برای کسب توانایی در دانشجویان برای اداره داروخانه ها و راهنمایی بیماران و مشاوره پزشکان و افزایش کیفیت 10 % نسبت به سال قبل

 

 

انجام شد

G107

آموزش و کسب توانایی در دانشجویان برای ساخت و فرمولاسیون داروها، فرآورده های ترکیبی و آرایشی بهداشتی وکنترل کمی وکیفی

 

 

انجام شد (مثال استفاده از توانایی دانشجویان و آزمایشگاههای دانشکده برای ساخت محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح در ابتدای شیوع کرونا)

G108

آشنایی دانشجویان با مراجع و رفرانسهای به روز داروسازی و ایجاد توانایی و برنامه ریزی برای شناخت و حل مسائل و مشکلات مرتبط با دارو و سلامت در سطح ملی و فرهنگها و عقائد جوامع گوناگون

 

 

تجهیز داروخانه های مدل و کتابخانه به رفرنسهای به روز داروسازی و اطلاعات دارویی

G109

آموزش و آشنایی دانشجویان با جدید ترین قوانین و مقررات حقوقی و قضایی مرتبط با رشته داروسازی در هر سال تحصیلی

 

 

تخصیص بخشی از ساعات کارآموزی داروخانه به آموزش قوانین و مقررات حقوقی و قضایی

G2

 

 

ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ

G201

- اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ پروژه مشترک

- مورد پژوهشی می باشد و در حال پایش

G202

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺣﯿﺎﻧﺎً ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ

- مورد پژوهشی می باشد و در حال پایش

G203

- ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻧﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ، ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻧﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ، ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻃﺮﺡ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻧﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ، ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻃﺮﺡ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

- مورد پژوهشی می باشد و در حال پایش

G204

برنامه ریزی برای آشنایی باپژوهشهای علمی وعملی جدید درحیطه علوم دارویی برای گسترش مرزهای دانش و تولید علم و تبدیل این دانش به محصول قابل عرضه در قالب شرکتهای دانش بنیان

- مورد پژوهشی می باشد و در حال پایش

G3

 

 

گسترش آموزش همگانی و اطلاع رسانی جامع در مورد اطلاعات دارویی و فرهنگ مصرف داروها

G301

ایجاد مراکز ارائه اطلاعات دارویی و سموم و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ و پایش مستمر ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ در این مراکز

در حال پیگیری در قالب Pharm D+

G302

ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ، ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻫﻬﺎﯼ ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ جدید

انجام تعدادی مصاحبه شفاهی و یا کتبی از طریق مرکز صدا و سیمای استان کرمان و نیز ایسنا اطلاع رسانی انجام شده است و در حال حاضر نیز در قالب برنامه داروسازی جامعه نگر در دست اقدام می باشد

G303

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﯼ ﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ و برآوردن نیازهای عمومی آموزشی،پژوهشی و فرهنگی برای فهم بهتراین رشته وعوامل مرتبط باعلوم دارویی

-این آموزش در قالب برنامه های آموزش مداوم و نیز برگزاری کارگاه انجام شده است.

G304

- ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ و مشارکت در ﻫﻤﺎﯾﺶهای ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ

-برگزاری پانزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی کشور به میزبانی دانشکده داروسازی کرمان

G4

 

 

ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ تحقیقات بنیادی و کاربردی ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ

G401

- ﺗﻬﯿﻪ ﻭ نگهداری و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ پژوهشی.

-

G402

- ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﺋﯽ و حرکت به سمت ایجاد پژوهشکده علوم دارویی

-مورد پژوهشی است

G403

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺣﯿﺎﻧﺎً ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻘﺪﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

-مورد پژوهشی است

G404

ﻓﻌﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﺸﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ

-ارتقاء کمیته طب سنتی به مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و طب ایرانی

G405

برنامه ریزی برای ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﮐﺮﻣﺎﻥ

محقق نشد.