۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۵ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۷ ارديبهشت   
 

آزمایشگاه های گروه

ردیف

نام آزمایشگاه

ردیف

نام آزمایشگاه

1

آزمایشگاه کنترل میکروبی

4

آزمایشگاه میکروب شناسی

2 آزمایشگاه اشکال دارویی 5 آزمایشگاه داروسازی صنعتی
3 آزمایشگاه پرس قرص    
 

کارشناسان گروه

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تلفن اتاق (پیش شماره 3132-034)

1

غزاله

ایل بیگی

5226

2

شیرین

فدایی

5217

 
3 الهه صابری 5440

 

دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه گروه

ردیف

نام دستگاه

محل مستقر بودن دستگاه

نام و نام خانوادگی

اپراتور دستگاه

آیا دستگاه در حال حاضر قادر به ارائه خدمات می باشد؟

آخرین تاریخ سرویس دستگاه

1

اتوکلاو

آزمایشگاه کنترل میکروبی و میکروب شناسی

غزاله ایل بیگی

بله

 

1397

2

شیکر انکوباتور

آزمایشگاه کنترل میکروبی و میکروب شناسی

غزاله ایل بیگی

بله

 

1397

3

انکوباتور Co2 دار

آزمایشگاه کنترل میکروبی و میکروب شناسی

غزاله ایل بیگی

 

خیر

1398

4

فور

آزمایشگاه کنترل میکروبی و میکروب شناسی

غزاله ایل بیگی

بله

 

 

5

انکوباتور ساده

آزمایشگاه کنترل میکروبی و میکروب شناسی

غزاله ایل بیگی

بله

 

 

6

هود کلاس II

آزمایشگاه کنترل میکروبی و میکروب شناسی

غزاله ایل بیگی

بله

 

 

7

اتوکلاو

آزمایشگاه کنترل میکروبی و میکروب شناسی

غزاله ایل بیگی

بله

 

1397

8

بن­ماری Behdad

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1398

9

بن­ماریserological  Behdad

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1398

10

بن­ماریserological  Behdad

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1398

11

بن­ماری FG

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1398

12

هیتر Cosonic

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1397

13

هیتر Cosonic

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1397

14

هیتر Cosonic

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1397

15

ترازو AND EK-610i

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1398

16

ترازو AND EK-610i

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1397

17

هود کلاس II

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1397

18

هود کلاس II

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1397

19

Tissue floating bath

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

بله

 

1397

20

Tissue floating bath

آزمایشگاه اشکال دارویی

شیرین فدایی

 

خیر

1396

21

فلومتر(تعیین ریزش گرانولی)

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

 

خیر

 

22

کپسول پر کنی

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

23

الک لرزشی

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

24

دنسیومتر(تعیین دانسیته گرانولی)

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

25

دستگاه  UV-VIS

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

تیرماه 1399

26

تست از هم باز شدن(disintegration)

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

27

موتور درایو ERWEKA

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

 

خیر

 

28

بن ماری

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

29

بن ماری

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

30

بن ماری

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

 

خیر

 

31

بن ماری

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

 

خیر

 

32

ترازو Z

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

33

ترازو

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

34

موتور درایو کاوش

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

35

موتور درایو کاوش

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

36

آون

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

37

آون

آزمایشگاه داروسازی صنعتی

الهه صابری

بله

 

 

38

سختی سنج

اتاق پرس

الهه صابری

بله

 

 

39

فرسایش سنج

اتاق پرس

الهه صابری

بله

 

 

40

پرس قرص

اتاق پرس

الهه صابری

بله

 

 

41

پرس قرص

اتاق پرس

الهه صابری

بله

 

 

42

Coating

اتاق پرس

الهه صابری

بله