۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ جمعه ۱۳ فروردين   

دانشکده داروسازی کرمان

آرایش ترمی برنامه آموزشی رشته داروسازی

 (ورودی 94 به بعد)

لطفا جهت رعایت پیشنیازی و یا همنیازی دروس سرفصل دروس داروسازی عمومی مطالعه گردد 

نیمسال اول

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیش نیاز

نظری

عملی

1

ریاضیات ومحاسبات در داروسازی

2

 

1350135

50

‘’

2

تشریح (ن)

1

 

1350137

50

"

3

تشریح (ع)

 

0/5

1350138

50

"

4

بافت شناسی (ن)

1

 

1350139

50

"

5

بافت شناسی (ع)

 

0/5

1350140

50

"

6

بیولوژی مولکولی

2

 

1350136

50

"

7

شیمی عمومی (ن)

3

 

1350113

50

"

8

شیمی عمومی (ع)

 

1

1350111

50

همزمان با شیمی عمومی نظری

9

اندیشه اسلامی 1

2

 

1199128

99

"

10

اصول وکلیات خدمات بهداشت

1

 

1350115

50

"

11

تاریخ اسلام

2

 

1199102

99

"

12

زبان انگلیسی عمومی

3

 

1316101

50

"

13

کمکهای اولیه (ن)

0/5

 

1350117

50

‘’

14

کمکهای اولیه (ع)

 

0/5

1350118

50

‘’

15

قوانین ومقررات آموزشی

0/5

 

1199129

50

‘’

 

 

جمعاً 20/5

 

 

 

 

 

 

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

 گروه

پیشنیاز

 

نظری

عملی

1

شیمی تجزیه (ن)

 

2

 

1350141

50

شیمی عمومی نظری

2

شیمی تجزیه (ع)

 

 

1

1350100

50

شیمی عمومی (ن)(ع) وهمزمان باشیمی تجزیه نظری

3

شیمی آلی 1 (ن)

 

3

 

1350142

50

شیمی عمومی نظری

4

شیمی آلی 1 (ع)

 

 

1

1350108

50

شیمی عمومی نظری وعملی همزمان با شیمی آلی 1 نظری

5

میکروب شناسی(ن)

 

3

 

1350145

50

بیولوژی مولکولی وژنتیک

6

میکروب شناسی (ع)

 

 

1

1350105

50

بیولوژی مولکولی وژنتیک –همزمان با میکروب شناسی نظری

7

فیزیولوژی1

 

4

 

1350104

50

بیولوژی مولکولی وژنتیک-تشریح نظری وعملی

8

فارسی

3

 

1199104

99

‘’

9

 مهارتهای زندگی

0/5

 

1338183

38

‘’

10

 انقلاب اسلامی

2

 

1199103

99

‘’

 

 

جمعاً 20/5

 

 

 

 

نیمسال سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیش نیاز

نظری

عملی

1

شیمی الی 2ن)

3

 

1350143

50

شیمی آلی 1نظری

2

شیمی آلی 2(ع)

 

1

1350101

50

شیمی آلی 1نظری وعملی همزمان با شیمی آلی 2 نظری

3

فیزیولوژی 2 (ن)

4

 

1350144

50

فیزیولوژی 1نظری

4

فیزیولوژی 2 (ع)

 

1

1350116

50

فیزیولوژی1 نظری-همزمان با فیزیولوژی2نظری

5

بیوشیمی پایه (ن)

3

 

1350102

50

شیمی آلی 1 نظری-بیولوژی مولکولیوژنتیک

6

بیوشیمی پایه(ع)

 

1

1350103

50

شیمی آلی 1 نظری وعملی-بیولوژی مولکولی وژنتیک –همزمان با بیوشیمی پایه نظری

7

فارماسیوتیکس 1 (ن)

2

 

1350156

50

‘’

8

اخلاق وقوانین در داروسازی

2

 

1350121

50

‘’

9

اخلاق اسلامی

2

 

1199110

99

‘’

10

تربیت بدنی 1

1

 

1199106

99

‘’

 

 

جمعا 20واحد

   

 

 

نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیشنیاز

نظری

عملی

1

داروشناسی 1

3

 

1350110

50

فیزیولوژی 2ظری یا همزمان با آن - بیوشیمی پایه (ن)

2

ایمونولوژی (ن)

3

 

1350106

50

میکروب شناسی(ن)-همزمان با انگل شناسی وقارچ شناسی (ن)

3

ایمونولوژی (ع)

 

1

1350107

50

میکروب شناسی(ن)-ایمنی شناسی نظری

4

انگل شناسی و قارچ شناسی (ن(

3

 

1350146

50

بیولوژی مولکولی وژنتیک

 

5

انگل شناسی و قارچ شناسی (ع)

 

1

1350120

50

بیولوژی مولکولی وژنتیک همزمان با انگل شناسی وقارچ شناسی نظری

6

فارماسیوتیکس 2 (ن)

3

 

1350157

50

فارماسیوتیکس1 نظری

7

فارماسیوتیکس2 (ع)

 

1

1350158

50

فارماسیوتیکس 3 نظری یا همزمان با آن

8

روشهای آنالیز دستگاهی 1 (ن)

3

 

1350127

50

شیمی آلی 2نظری-شیمی تجزیه (ن)

9

تفسیر موضوعی قرآن

2

 

1199108

99

‘’

 

 

جمعا ً20واحد

 

 

 

 

نیمسال پنجم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیش نیاز

نظری

عملی

1

بیوشیمی بالینی

2

 

1350147

50

بیوشیمی پایه نظری

2

زبان تخصصیدر داروسازی

3

 

1350112

50

زبان عمومی

3

روشهای آنالیز دستگاهی2(ن)

2

 

1350128

50

روشهای آنالیز 1نظری

4

روشهای آنالیز دستگاهی2(ع)

 

1

1350129

50

شیمی تجزیه نظری وعملی-شیمی آلی2 نظری وعملی-روشهای آنالیز 2 نظری یا همزمان با آن

5

فیزیکال فارماسی ۱

2

 

1350154

50

ریاضیات ومحاسبات در داروسازی-فارماسیوتیکس1 نظری

6

داروشناسی 2

3

 

1350133

50

داروشناسی 1نظری

7

کشت سلولی

1

 

1350114

50

بیولوژی مولکولی

8

ویروس شناسی

1

 

1350119

50

‘’

9

فارماسیوتیکس 3(ن)

3

 

1350159

50

فارماسیوتیکس 1 نظری

10

فارماسیوتیکس 3(ع)

 

1

1350160

50

فارماسیوتیکس 1نظری –فارماسیوتیکس 3 نظری یا همزمان با آن

 

 

جمعا 19واحد

 

 

 

 

 

نیمسال ششم

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیشنیاز

نظری

عملی

1

گیاهان دارویی (ن)

2

 

1350148

50

‘’

2

گیاهان دارویی (ع)

 

1

1350122

50

‘’

3

دارودرمان 1

3

 

1350170

50

داروشناسی 3 نظری

یا همزمان با آن

4

فارماسیوتیکس 4 جامدات (ن)

3

 

1350161

50

فارماسیوتیکس 1 نظری

5

فارماسیوتیکس 4 جامدات (ع)

 

1

1350162

50

فارماسیوتیکس 1 نظری فارماسیوتیکس 4 نظری یا همزمان با ان

6

شیمی دارویی 1

3

 

1350109

50

شیمی آلی 1و2 نظری-داروشناسی1نظری

7

اندیشه اسلامی2

2

 

1199101

50

‘’

8

فیزیکال فارماسی 2

2

 

1350155

50

فیزیکال فارماسی 1

9

داروشناسی 3(ع)

 

 

1

1350153

50

داروشناسی 3 نظری یا همزمان با ان-

10

داروشناسی 3(ن)

2

 

1350133

50

داروشناسی 2نظری یا همزمان با ان

 

جمعا 20 واحد

 

 

 

 

 

نیمسال هفتم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیش نیاز

نظری

عملی

1

فارماسیوتیکس 5 (ن)

2

 

1350163

50

فارماسیوتیکس 1تا4 نظری

2

فارماسیوتیکس 5(ع)

 

1

1350164

50

فارماسیوتیکس 1 تا 4 نظری-فارماسیوتیکس 2,3عملی –فارماسیوتیکس 5 نظری یا همزمان با ان

3

سم شناشی (ن)

2

 

1350130

50

داروشناسی 3 نظری

4

شیمی دارویی2

3

 

1350151

50

شیمی دارویی1

5

فارماکوگنوزی1

2

 

1350149

50

گیاهان دارویی نظری

6

دارو درمان بیمایها2

3

 

1350171

50

دارو درمان 1 یا همزمان با ان

7

کار آموزی داروخانه شهری

2

 

1350176

50

دارو درمان 1

8

بیوفارماسی فارماکوکینتیک

3

 

1350165

50

ریاضیات ومحاسبات در داروسازی-فارماسیوتیکس 1نظری –داروشناسی 1 نظری

9

کنترل فیزیکو شیمیایی داروها (ن)

2

 

1350168

50

شیمی تجزیه نظری-روشهای آنالیز دستگاهی 1و2-فارماسیوتیکس1تا4

 

 

جمعا20واحد

 

 

 

 

 

نیمسال هشتم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیشنیاز

نظری

عملی

1

دارودرمان بیماریها 3

3

 

1350172

50

دارو درمان بیماریها 1

2

کنترل میکروبی (ن)

2

 

1350166

50

میکروب شناسی نظری –فارماسیوتیکس 1تا 4

3

کنترل میکروبی (ع)

 

1

1350176

50

میکروب شناسی نظری وعملی –فارماسیوتیکس1 تا 4 نظری وعملی کنترل میکروبی داروها نظری یا همزمان با آن

4

کار آموزی در عرصه داروخانه شهری 1

3

 

1350179

50

کار آموزی داروخانه شهری –دارو درمان بیماریهای 3,2 یا همزمان با آن

5

شیمی دارویی 3

3

 

1350152

50

شیمی دارویی 1

6

فارما کو گنوزی 2 (ن)

3

 

1350150

50

فارماکو گنوزی 1نظری

7

فرآوردهای بیولوژیک

2

 

1350125

50

فارماسیوتیکس1 نظری –ایمنی شناسی نظری

8

تربیت بدنی 2

1

 

1199107

99

تربیت بدنی 1

9

فارماکوگنوزی 1(ع)

 

1

1350123

50

فارماکو گنوزی 1نظری یا همزمکان با آن

10

کنترل فیزیکو شیمیایی داروها (ع)

 

1

1350169

50

شیمی تجزیه نظری وعملی-روشهای آنالیز دستگاهی 1,2روشهای آنالیز دستگاهی 2عملی –فارماسیوتیکس 1تا4نظری وعملی –کنترل فیزیکو شیمیایی داروهای نظری یا همزمان با ان

 

 

جمعا 20واحد

 

 

 

 

 

نیمسال نهم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیش نیاز

نظری

عملی

1

فارماگوگنوزی2(ع)

 

1

1350124

50

فارماکو گنوزی 2 نظری یا همزمان با آن

2

ملزومات وتجهیزات پزشکی

2

 

13501740

50

فیزیولوژی1,2 نظری وکمکهای اولیه

3

دارو ودرمان 4

2

 

1350173

50

دارو درمان بیماریها 1

4

بیوتکنولوژی دارویی

3

 

1350126

50

بیولوژی مولکولی وژنتیک –میکروب شناسی نظری

5

کنترل مسمومیت

2

 

13501320

50

سم شناسی نظری –داروشناسی 3 نظری –کمکهای اولیه

6

فیزیک در دارو سازی (ن)

2

 

1350202

50

‘’

7

سم شناسی (ع)

 

2

1350131

50

داروشناسی3 عملی –سم شناسی نظری یا همزمان با ان

8

کار آموزی در عرصه داروخانه شهری 2

3

 

1350180

50

کار آموزی در عرصه داروخانه شهری 1 یا همزمان با ان

9

داروسازی بیمارستانی(ن)

1

 

1350177

50

دارو درمان بیماریهای 4 یا همزمان با آن

10

کار آموزی داروسازی بیمارستانی (ع(

 

1

1350178

50

داروسازی بیمارستانی نظری یا همزمان با آن

11

رژیمهای درمانی

1

 

1350174

50

فیزیولوژی 2 نظری-داروشناسی 3 نظری –دارو درمان بیماریها

 

 

جمعا  20 واحد

 

 

 

 

 

نیمسال دهم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیشنیاز

نظری

عملی

1

آمار حیاتی وکار با بسته های آماری (ن)

1/5

 

1350187

50

ریاضیات ومحاسبات در داروسازی

2

آمار حیاتی وکار با بسته های آماری (ع)

 

0/5

1350188

50

ریاضیات ومحاسبات در داروسازی

3

مواد خوراکی ومکمل های تغذیهای ودارویی ودارویی

2

 

1350182

50

بیوشیمی پایه (ن) وشیمی تجزیه (ن)

4

داروسازی هسته ای

یا کار آفرینی وکسب و کار

2

 

1350197

1350201

50

داروشناسی3 نظری-شیمی دارویی3

‘’

5

داروسازی وطب سنتی

2

 

1350183

50

فارما کوگنوزی 1 وفارماکو گنوزی 2(ن) فارماسیوتیکس 1تا 4(ن) داروشناسی 1 وسم شناسی (ن) کنترل مسمومیت

6

فرآوردهای آرایشی وبهداشتی

2

 

1350186

50

فارماسیوتیکس 3و4نظری

7

فرهنگ وتمدن اسلام وایران

2

 

1199112

50

‘’

8

دانش خانواده وجمعیت

2

 

1199127

50

‘’

9

داروشناسی بالینی (اختیاری)

2

 

1350199

50

داروشناسی 3 (ن)

10

مبانی کنترل وتضمین کیفیت در داروسازی

2

 

1350189

50

فارماسیوتیکس 1تا 5نظری وعملی کنترل فیزیکو شیمیایی داروها نظری

11

اقتصاد در دراوسازی

2

 

1350184

50

اقتصاد در داروسازی یا همزمان با ان

 

 

جمعا 20 واحد

 

 

 

 

 

 

نیمسال یازدهم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

گروه

پیش نیاز

 

نظری

عملی

1

کار آموزی داروسازی بالینی یا

در عرصه داروخانه شهری 3یا

کار آموزی در عرصه صنایع دارویی

 

2

2

2

 

 

1350191

1350192

1350193

 

50

50

50

 

کار آموزی داروسازی بیمارستانی عملی

کار آموزی در عرصه داروخانه شهری 1یا همزمان با ان

کار آموزی مقدماتی صنعت2

 

2

 مدیریت در داروسازی

2

 

1350185

50

اقتصاد در داروسازی یا همزمان

3

کار آموزی مقدماتی صنعت

2

 

1350190

50

فارماسیوتیکس 1تا 5 نظری وعملی

کنترل میکروبی داروها نظری وعملی –

کنترل فیزیکو شیمیایی داروها نظری وعملی

4

پایان نامه 2

2

 

1350194

50

پایان نامه 1

5

پایان نامه 3

4

 

1350195

50

پایان نامه 1

6

 

 

 

 

 

 

7

 

جمعا12واحد