۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي   

طرح دروس بر اساس چیدمان ترمی

در حال بروزرسانی

با توجه به اتمام نیسال اول 1401-1400 

نیمسال اول

نیمسال دوم

نیمسال سوم

نیمسال چهارم

ریاضیات ومحاسبات در داروسازی

شیمی تجزیه (ن)

شیمی الی 2 (ن)

داروشناسی 1

تشریح (ن) و (ع)

شیمی تجزیه (ع)

شیمی آلی 2 (ع)

ایمونولوژی (ن)

بافت شناسی (ن)

شیمی آلی 1 (ن)

فیزیولوژی 2 (ن)

ایمونولوژی (ع)

بافت شناسی (ع)

شیمی آلی 1 (ع)

فیزیولوژی 2  (ع)

انگل شناسی و قارچ شناسی (ن(

بیولوژی مولکولی

میکروب شناسی(ن)

بیوشیمی پایه (ن)

انگل شناسی و قارچ شناسی (ع)

شیمی عمومی (ن)

میکروب شناسی (ع)

بیوشیمی پایه(ع)

فارماسیوتیکس 2 (ن)

شیمی عمومی (ع)

فیزیولوژی 1

فارماسیوتیکس 1 (ن)

فارماسیوتیکس 2 (ع)

اندیشه اسلامی 1

فارسی

اخلاق وقوانین در داروسازی

روشهای آنالیز دستگاهی 1 (ن)

اصول وکلیات خدمات بهداشت

مهارتهای زندگی

اخلاق اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن

تاریخ اسلام

انقلاب اسلامی

تربیت بدنی 1

 

زبان انگلیسی عمومی

 

 

 

کمکهای اولیه (ن) و (ع)

 

 

 

قوانین ومقررات آموزشی

 

 

 

 

نیمسال پنجم

نیمسال ششم

نیمسال هفتم

نیمسال هشتم

بیوشیمی بالینی

گیاهان دارویی (ن)

فارماسیوتیکس 5  (ن)

دارودرمان بیماریها 3

زبان تخصصیدر داروسازی

گیاهان دارویی (ع)

فارماسیوتیکس 5 (ع)

کنترل میکروبی (ن)

روشهای آنالیز دستگاهی2 (ن)

دارودرمان 1

سم شناشی (ن)

کنترل میکروبی (ع)

روشهای آنالیز دستگاهی2 (ع)

فارماسیوتیکس 4 جامدات (ن)

شیمی دارویی 2

کار آموزی در عرصه داروخانه شهری 1

فیزیکال فارماسی ۱

فارماسیوتیکس 4 جامدات (ع)

فارماکوگنوزی 1

شیمی دارویی 3

داروشناسی 2

شیمی دارویی 1

دارو درمان بیماریها 2

فارما کو گنوزی 2 (ن)

کشت سلولی

اندیشه اسلامی 2

کار آموزی داروخانه شهری

فرآوردهای بیولوژیک

ویروس شناسی

فیزیکال فارماسی 2

بیوفارماسی فارماکوکینتیک

تربیت بدنی 2

فارماسیوتیکس 3 (ن)

داروشناسی 3 (ع)

کنترل فیزیکو شیمیایی داروها (ن)

فارماکوگنوزی 1(ع)

فارماسیوتیکس 3 (ع)

داروشناسی 3 (ن)

 

کنترل فیزیکو شیمیایی داروها (ع)

 

نیمسال نهم

نیمسال دهم

نیمسال یازدهم

فارماگوگنوزی 2 (ع)

آمار حیاتی وکار با بسته های آماری (ن)

کار آموزی داروسازی بالینی یا

در عرصه داروخانه شهری 3 یا

کار آموزی در عرصه صنایع دارویی

ملزومات وتجهیزات پزشکی

آمار حیاتی وکار با بسته های آماری (ع)

مدیریت در داروسازی

دارو درمان بیماریها 4

مواد خوراکی ومکمل های تغذیهای ودارویی ودارویی

کار آموزی مقدماتی صنعت

بیوتکنولوژی دارویی

داروسازی هسته ای

یا کار آفرینی وکسب و کار

پایان نامه 2

کنترل مسمومیت

داروسازی وطب سنتی

پایان نامه 3

فیزیک در دارو سازی (ن)

فرآوردهای آرایشی وبهداشتی

 

سم شناسی (ع)

فرهنگ وتمدن اسلام وایران

 

کار آموزی در عرصه داروخانه شهری 2

دانش خانواده وجمعیت

 

داروسازی بیمارستانی(ن)

داروشناسی بالینی (اختیاری)

 

کار آموزی داروسازی بیمارستانی (ع(

مبانی کنترل وتضمین کیفیت در داروسازی

 

رژیمهای درمانی

اقتصاد در داروسازی