۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد   

اعضاء محترم هیات علمی دانشکده داروسازی کرمان ( به ترتیب حروف الفباء)

1

دکتر ناهید احمدی

استادیار سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:   n.ahmadi@kmu.ac.ir

شماره  تماس: 31325448

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

2

دکتر علی اسدی پور

استاد شیمی دارویی

پست الکترونیکی: aliasadipour@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325248

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

3

دکتر باقر امیرحیدری

دانشیار بیوتکنولوژی دارویی

پست الکترونیکی: b_amirheidari@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325830

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

4

دکتر شیوا السادات امیری

استادیار داروشناسی

پست الکترونیکی:   Shiva.amiri4@gmail.com

شماره  تماس: 31325

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

5

 

دکتر آزاده امین زاده

استادیار سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:  a.aminzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325247

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

6

 

دکتر مهدی انصاری 

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  mansari@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325162

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

7

 

دکتر بهزاد بهنام

دانشیار بیوتکنولوژی دارویی

پست الکترونیکی:  behnamb@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325315

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

8

دکتر عباس پرداختی

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  abpardakhty@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325041

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

9

دکتر  یعقوب  پورشجاعی

 استادیار شیمی دارویی

پست الکترونیکی:  y.pourshoja@kmu.ac.ir

شماره  تماس :   31325021

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

10

دکتر مصطفی پورنامداری 

استادیار شیمی دارویی

پست الکترونیکی:  m_pournamdari@kmu.ac.ir

شماره  تماس :31325390

مشاهده رزومه (CV)

 

سامانه علم سنجی

11

دکتر عبدالرضا حسن زاده 

استادیار شیمی دارویی

پست الکترونیکی:  a_hassanzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس :31325248

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

12

دکتر  سیده معصومه حسینی نسب

 استادیارداروسازی بالینی

پست الکترونیکی:  m.hosseininasab@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  3132

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

13

 

دکتر محمودرضا حیدری 

استاد سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:   heidarimr@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325009

مشاهده رزومه (CV)

مشاهده رزومه (CV) (Brief)

سامانه علم سنجی

14

دکتر پيام خزائلي

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  pkhazaeli@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325240

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

15

 

دکتر فاطمه دباغ زاده

 دانشیار داروسازی بالینی

پست الکترونیکی:  dabaghzadeh@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325034

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

16

دکترغلامرضا دهقان

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:   ghr_dehghan@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325014

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

17

دکترمهدی رضایی فر

استادیار فارماسیوتیکس

(بازنشسته)

پست الکترونیکی:  m_rezaeifar@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325022

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

18

 

دکتر فریبا شریفی فر

 استاد فارماکوگنوزی

پست الکترونیکی:  fsharififar@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325020

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

19

 

دکتر  مجتبی شکیبایی

استاد  بیوتکنولوژی دارویی

پست الکترونیکی:  shakiba@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325253

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

20

دکتر صالحه صبوری

استادیار بیوتکنولوژی دارویی

پست الکترونیکی:  ssabouri@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325017

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

21

دکتر عالیه عامری

 استادیارشیمی دارویی

پست الکترونیکی:  al_ameri@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325171

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

22

دکتر زهره عقابیان

 استادیار سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:  b_amirheidari@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325239

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

23

دکتر حمید فروتن فر

استاد بیوتکنولوژی دارویی

پست الکترونیکی:  forootanfar@yahoo.com

شماره  تماس : 31325238

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

24

 

دکتر احسان فقیه میرزایی

 استادیار شیمی دارویی

پست الکترونیکی: ehsancontact@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325010

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

25

دکتر سمیه کرمی مهاجری

دانشیار سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:  s_karami@kmu.ac.ir

شماره  تماس : 31325239

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

26

دکتر علی ماندگاری 

استاد سم شناسی و داروشناسی

پست الکترونیکی:  alimandegary@yahoo.com

شماره  تماس : 31325011

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

27

دکتر محمدحسن مصحفی 

استاد فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  moshafi14@kmu.ac.ir 

شماره  تماس : 31325018

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

28

دکتر احسان مهاجری

استادیار فارماسیوتیکس

پست الکترونیکی:  EhsanDaru@Gmail.com

شماره  تماس :  31325253

مشاهده رزومه (CV)

 سامانه علم سنجی

29

دکتر میترا مهربانی

 استاد فارماکوگنوزی

پست الکترونیکی:  mmehrabani@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325019

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

30

دکتر  ناعمه نیک ورز

 استادیارداروسازی بالینی

پست الکترونیکی:  nnikvarz@kmu.ac.ir

شماره  تماس :  31325017

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی