۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن

سر فصل دروس
 

PhD_ControlDaroo۸۶.pdf   کنترل دارویی
   PhD_DarooSonnati۸۶.pdf  داروسازی سنتی
 PhD_pharmacutics۸۶.pdf   فارماسیوتیکس
                 SamShenasi۸۲.pdf  ارشد سم شناسی

Omoomi_Daroo۸۴.pdf داروسازی عمومی
 

سرفصل دروس جدید از ورودی 94 به بعد